Általános Szerződési Feltételek

a DrPort Europe magánszemély ügyfeleinek

június 10-től

 

 1. Bevezetés
 2. Általános adatok, a DrPort Europe elérhetőségei:
 3. Fogalommeghatározások
 4. Jelen ÁSZF hatálya
 5. A DrPort Europe által az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás
 6. Az Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok és azok nyújtója
 7. A DrPort Europe által nyújtott közvetítői szolgáltatás díjazása
 8. Szolgáltatások köre
 9. Regisztráció
 10. Foglalás menete
 11. Fizetés
 12. Hírlevél feliratkozás
 13. Szerződéskötés Ügyfél és Egészségügyi Szolgáltató között
 14. Árak, az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése
 15. Számlázás
 16. Adatvédelem
 17. Tiltott tartalmak
 18. Panaszkezelés
 19. Jogorvoslat
 20. Szerződés megszűnése/megszüntetése
 21. Záró rendelkezések

 

 

 

1.       Bevezetés

A DrPort Europe Kft. szolgáltatásközvetítői tevékenységet folytat: rendszere az Ügyfelek Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó online időpontfoglalásait rögzíti, dolgozza fel és továbbítja a vele szerződésben álló Egészségügyi Szolgáltatóknak. A DrPort Europe a közvetítői tevékenységet és a közvetítői tevékenységhez kapcsolódóan az Egyészségügyi Szolgáltatók és az Ügyfelek között létrejött szerződések teljesítéséhez kötődő egyéb tevékenységeket (pl. fizetési, számlázási rendszer biztosítása) jelen ÁSZF szerint végzi. A DrPort Europe tevékenysége azt a célt szolgálja, hogy az Ügyfél a drport.hu weboldalon közzétett és elérhető Egészségügyi Szolgáltatások közül megtalálja a számára megfelelőt, mely Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozóan – többek között – időpontot foglalhat, illetve melynek igénybevételére vonatkozóan online szerződést köthet az Egészségügyi Szolgáltatóval, illetve az igénybe vett Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét teljesítheti.

 

2.       Általános adatok, a DrPort Europe elérhetőségei:

 • A szolgáltató neve:       DrPort Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely:                          3100 Salgótarján, Kercseg út 29. fszt. 1.
 • Cégjegyzékszám:           12-09-011211
 • Adószám:                          26324357-2-12
 • Képviselő:                         Nagy Attila, ügyvezető
 • Webcím:                           https://drport.hu
 • Ügyfélszolgálat:             munkanapokon 8-16 óráig

o     E-mail:                      info@drport.hu

o     Tel.:                           06-20-438-1845

3.       Fogalommeghatározások

ÁSZF jelen Általános Szerződési Feltételek
DrPort Europe jelen ÁSZF 2. pontjában hivatkozott jogi személy
drport.hu A DrPort Europe használatában álló domain név, valamint az általa üzemeltetett honlap és humánegészségügyi szolgáltatásközvetítő rendszer összessége
Egészségpénztárak Magánszemélyek által alapított egészségügyi célú nonprofit társulás. Tulajdonosai maguk a tagok, akik a befizetéseikből egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Egészségügyi Szolgáltatás Az Egészségügyi tv. 3. § e) pontjában meghatározott szolgáltatások
Egészségügyi Szolgáltató Az Egészségügyi tv. 3. § f) pontjában meghatározott azon szolgáltatók, amelyek a DrPort Europe szolgáltatásait igénybe veszik
Egészségügyi tv. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
E-számla Az Egészségügyi Szolgáltató által kiállított elektronikus számla
   
Felek ellenkező rendelkezés hiányában „Felek” alatt az Ügyfeleket, valamint a DrPort Europe-ot együttesen kell érteni
Felhasználó a magánszemély Ügyfelek és az Egészségügyi Szolgáltató partnerek összessége
Felhasználói fiók az Ügyfél regisztrációja során létrejövő felület, melyben kialakításra kerül az Ügyfél személyes profilja, és amelyben az Ügyfél igénybe veheti a drport.hu-n keresztül a regisztrált Ügyfelek részére elérhető összes szolgáltatást
Fizetés Az igénybe vett szolgáltatás vételárának kiegyenlítése, legyen szó akár készpénzes, bankkártyás, egészségpénztári kártyás vagy más fizetési módról
GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Info. Tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
Orvos Az Egészségügyi tv. 3. § (b) szerinti kezelőorvos.

A Rendszer egyik fő felhasználója, aki biztosítja a foglalható időpontokat az Ügyfelek számára és igénybe veheti a DrPort Europe által nyújtott szolgáltatásokat.

Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
Rendszer A DrPort Europe által a www.drport.hu domain alatt üzemeltetett honlapon elérhető humánegészségügyi szolgáltatásközvetítő rendszer
Személyes Adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Szolgáltatás Az ÁSZF 8. pontjában hivatkozott szolgáltatások
Szolgáltatás közvetítés Az Egészségügyi Szolgáltatók által a drport.hu oldalon feltüntetett Egészségügyi Szolgáltatások közvetítése az ÁSZF 5. pontjában meghatározottak szerint
Ügyfél A DrPort Europe rendszerének egyik fő felhasználója, akinek lehetősége nyílik a drport.hu rendszerben regisztrált Egészségügyi Szolgáltatók különböző szempontok szerinti keresésére, adatlapjuk és a szabad időpontok megtekintésére, a drport.hu oldalon történő regisztrációra – ezáltal felhasználói fiókkal való rendelkezésre, a kiválasztott kezelésre online időpont foglalásra, fizetésre, szolgáltatás értékelésére és az elektronikus számlái kezelésére.

4.       Jelen ÁSZF hatálya

4.1.   Jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek a DrPort Europe által a drport.hu weboldalon keresztül közvetített, Ügyfelek részére elérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak és visszavonásig, jelen ÁSZF módosításáig, illetve új ÁSZF hatályba lépéséig hatályosak. Jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket az Ügyfelek regisztrációjukkal, minden rendelkezésre és az ÁSZF teljes terjedelmére vonatkozóan elfogadják és magukra nézve kötelezőként ismerik el.

4.2.   A DrPort Europe Kft., mint szolgáltatásközvetítő és az Ügyfél között létrejött Egészségügyi Szolgáltatás közvetítésére vonatkozó szerződésre, amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek, jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

4.3.   A DrPort Europe oldalának hozzáférése, böngészése, a Rendszerbe történő regisztráció, valamint bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az Ügyfél elismeri, hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és feltételeket (beleértve az adatvédelmi irányelvet is), és egyetért az azokban foglaltakkal.

4.4.   Az ÁSZF-ben történt változásokról a DrPort Europe a Rendszer weboldalán, rendszerüzenetben és e-mailben adhat tájékoztatást, a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal. Ellenkező rendelkezés hiányában az ÁSZF minden új változata hatályon kívül helyezi az előző verziót.

4.5.   Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el az ÁSZF-et, annak módosítását vagy az új ÁSZF-et, jogosult azt a DrPort Europe ügyfélszolgálatának küldött, írásbeli (e-mail) értesítéssel felmondani, mely esetben a DrPort Europe az értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül törli az Ügyfél regisztrációját (felhasználói fiókját) és az Ügyfélnek a Rendszerben rögzített foglalásait. Ellenkező esetben, írásbeli felmondás hiányában Ügyfélre nézve változatlanul érvényesek a hatályos ÁSZF-ben foglalt rendelkezések.

4.6.   Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelenné, vagy végrehajthatatlanná válna, vagy nem tartalmazna egy, vagy több lényeges rendelkezést, a többi pont érvényességét e tény nem érinti. Az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést, vagy rendelkezési hézagot olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni, illetve a hézagot kitölteni, amely leginkább tükrözi a Felek eredeti szándékát, vagy a Felek számára a legmegfelelőbb lett volna a jelen ÁSZF céljainak elérése érdekében, amennyiben a Felek észlelték volna a hézagot.

4.7.        A drport.hu domain név, a drport.hu weboldal (ideértve annak valamennyi tartalmi elemét, a weboldalt működtető szoftvert, a Rendszert és annak valamennyi elemét, a weboldalon elhelyezett szöveges, képi, videós vagy bármilyen egyéb tartalmakat), illetve a drport.hu – a magánrendelések portálja elnevezésű, Magyarországon bejegyzett ábrás védjegy vagyoni, használati, illetve felhasználási jogainak kizárólagos jogosultja a DrPort Europe, ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.

4.8.   A DrPort Europe és az Egészségügyi Szolgáltatók partneri viszonyát külön szerződések szabályozzák, melyek tartalmazzák az ezen kapcsolatok kereskedelmi (B2B, azaz vállalatok közötti kereskedelem) feltételeit. Az Egészségügyi Szolgáltatók ilyen minőségükben vannak jelen és teszik elérhetővé termékeiket és/vagy szolgáltatásaikat a DrPort Europe oldalain (mind a vállalatok közötti kereskedelem (B2B), mind a fogyasztói kereskedelem (B2C) esetében).

4.9.   A weboldalunkon közzétett szabályzatokon túl az Egészségügyi Szolgáltatók az Egészségügyi Szolgáltatások használata, az ahhoz való hozzáférés vagy annak teljesítése kapcsán további szolgáltatási, szállítási vagy használati feltételeket vagy szabályokat határozhatnak meg vagy támaszthatnak az Ügyfelekkel szemben, amik része lehet egyes esetekben a felelősség kizárása vagy annak korlátozása. Ezen szabályokról és korlátozásokról való tájékozódás, ill. tájékoztatás nyújtása az Ügyfél és az Egészségügyi Szolgáltató feladata. Ennek hiányából adódó esetleges károkért a DrPort Europe nem felel.

4.10.  AZ ÁSZF mindenkor hatályos szövege elérhető a DrPort Europe honlapján (www.drport.hu).

5.       A DrPort Europe által az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás

5.1.   A DrPort Europe rendszere az Ügyfelek Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó online megrendeléseit fogadja, dolgozza fel és továbbítja a vele szerződésben álló Egészségügyi Szolgáltatóknak. Ennek értelmében a DrPort Europe jelen ÁSZF alapján szolgáltatásközvetítői tevékenységet végez annak érdekében, hogy az Ügyfél a drport.hu weboldalon közzétett és elérhető Egészségügyi Szolgáltatások közül megtalálja a számára megfelelőt. Az Ügyfél a DrPort Europe rendszerén keresztül – többek között – tájékozódhat, kereshet, összehasonlíthat, időpontot foglalhat, értékelést írhat, hírlevélre feliratkozhat, megtekintheti korábbi kezeléseinek számláit, és akár online rendezheti az Egészségügyi Szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségeit.

5.2.   Amennyiben az Ügyfél időpontfoglalást hajt végre a drport.hu oldalon, közvetlen kapcsolatba lép a szolgáltatást kínáló Egészségügyi Szolgáltatóval. A DrPort Europe az Ügyfél foglalását követően eljuttatja az Ügyfél releváns foglalási adatait az Egészségügyi Szolgáltatónak, és a foglalásról egy visszaigazoló e-mailt küld az Ügyfélnek. A DrPort Europe semmilyen egészségügyi terméket vagy szolgáltatást nem nyújt vagy értékesít, és azoknak nem viszonteladója.

5.3.   Ennek értelmében a DrPort Europe egészségügyi szolgáltatásközvetítő tevékenységet végez, nem az Ügyfél vagy az Egészségügyi Szolgáltató képviseletében jár el. A DrPort Europe nem találkozik személyesen az Ügyféllel, mivel a honlapon található egészségügyi szolgáltatást kizárólag közvetíti, azokat ténylegesen az Egészségügyi Szolgáltatók nyújtják.

5.4.   A DrPort Europe Szolgáltatása kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használható fel. Ennek megfelelően a drport.hu oldalon feltüntetett tartalmak vagy információk, szoftverek, foglalások, termékek és szolgáltatások újraeladása, deep-linkelése, felhasználása, másolása, megfigyelése (pl.: spider, scrape), feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása nem engedélyezett.

6.       Az Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok és azok nyújtója

6.1.   Az oldalon található tartalmakat és ajánlatokat a DrPort Europe és az Egészségügyi Szolgáltató között létrejött szerződés rendelkezéseinek megfelelően az Egészségügyi Szolgáltatók folyamatosan kötelesek frissíteni. Mivel az Egészségügyi Szolgáltatókról szóló információk, szolgáltatáskínálat, szolgáltatásbemutatás és a szolgáltatások árai harmadik féltől – az Egészségügyi Szolgáltatóktól – származnak, ezért a honlapon található tartalmak és árak tájékoztató jellegűek, a DrPort Europe-ot ezek tartalmáért, aktualitásáért, helyességéért, pontosságáért és teljességéért nem terheli felelősség, vagyis a DrPort Europe az ebből esetlegesen adódó féleértésekért, kellemetlenségekért, esetleges károkért erre tekintettel kártérítésre nem kötelezhető.

Ennek megfelelően a drport.hu-n megjelenő Egészségügyi Szolgáltatók hozzáférést kapnak a Rendszerhez és az ő felelősségük a kínált Egészségügyi Szolgáltatásaik, azok árának/díjainak, és azok igénybevételéhez kapcsolódóan, a saját szabályzataiknak és feltételeiknek, valamint az egyéb, releváns információknak a feltöltése és frissítése.

A fentiekre tekintettel javasoljuk az Ügyfeleknek, hogy foglalás előtt az Egészségügyi Szolgáltató saját oldalán ellenőrizzék az igénybe venni kívánt Egészségügyi Szolgáltatással kapcsolatos információkat.

6.2.   A DrPort Europe a Rendszerben feltüntetett adatokat nem ellenőrzi, és semmilyen felelősséget nem vállal az Egészségügyi Szolgáltató által feltüntetett információ pontos, teljes körű vagy a valóságnak teljes mértékben megfelelő voltáért, illetve az Egészségügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségéért.

6.3.   Emellett a DrPort Europe nem vállal felelősséget az esetleges (nyomdai) hibákért, (legyen szó a drport.hu oldal vagy bármely szolgáltatásunk bármely meghibásodásáról, javításáról, fejlesztéséről vagy karbantartásáról), pontatlan, félrevezető vagy valótlan adatokért vagy az információk hiányos közléséért.

6.4.   Minden esetben az Egészségügyi Szolgáltatók felelnek a Rendszerben feltüntetett (leíró) információk (beleértve az árakat, a díjakat, a szabályzatokat/feltételeket és a nyújtott és elérhető Egészségügyi Szolgáltatásokat) pontosságáért, teljességéért és valódiságáért. A DrPort Europe nem felelős az Ügyfél általi értékelésének tartalmáért (pl. Egészségügyi Szolgáltató felszereltsége, helyszín, megközelíthetőség, fő- vagy kiegészítő termék- vagy szolgáltatás minősége, szolgáltatási szintje).

7.       A DrPort Europe által nyújtott közvetítői szolgáltatás díjazása

7.1.   A DrPort Europe szolgáltatásai az Ügyfél számára ingyenesek, azoknak semmilyen, a DrPort Europe által az Ügyfelek részére felszámított költsége nincs. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a DrPort Europe által közvetített Egészségügyi Szolgáltatásokért az Egészségügyi Szolgáltatók részére ellenértéket köteles fizetni.

8.       Szolgáltatások köre

8.1.          A DrPort Europe a humán-egészségügyi szolgáltatások közvetítése során többek között a következő szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfelek részére:

 • Egészségügyi Szolgáltatás/Egészségügyi Szolgáltató keresése
 • Időpontfoglalás
 • Foglalás ismétlése, módosítása
 • Egészségügyi Szolgáltatás fizetése
 • Egészségügyi Szolgáltatásra vonatkozó számlák kiállítása, tárolása, letöltése
 • Adatok módosításának lehetősége a felhasználói fiókban
 • Szolgáltató/Szolgáltatás értékelése
 • Üzenetküldés, chatelés a Kezelőorvossal, akihez lefoglalt időponttal rendelkezik
 • Hírlevél

8.2.          A DrPort Europe fenntartja a jogot, hogy promóciós kampányai és akciói keretében a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen csak meghatározott Ügyfél, vagy az Ügyfelek egy csoportja részére tegye elérhetővé, mellyel kapcsolatban a többi Ügyfél nem élhet kifogással.

9.       Regisztráció

9.1.          A drport.hu oldal egyes szolgáltatásai (pl. időpontfoglalás, Egészségügyi Szolgáltató/Egészségügyi Szolgáltatás értékelése) regisztrációhoz kötöttek.

9.2.          A regisztráció során a DrPort Europe Személyes Adatokat kér be az Ügyféltől, melyeket „A DrPort Europe adatkezelési és sütikre vonatkozó tájékoztatója” szerint kezel.

9.3.          A regisztráció során létrejön az Ügyfél egyedi felhasználói fiókja, melyben kialakításra kerül a profilja, és igénybe veheti a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat.

9.4.          Az Ügyfél köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően megadni, változás esetén annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül azokat a drport.hu oldalon keresztül a felhasználói fiókjában frissíteni.

9.5.          Az Ügyfél köteles a regisztrációhoz tartozó belépési e-mail címét és jelszavát megőrizni és a tőle elvárható gondossággal kezelni. Amennyiben az Ügyfél belépési adataival harmadik személy visszaél, az ebből eredő károkért a DrPort Europe nem vállal felelősséget.

9.6.          Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájut(hat)ott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és a jogosulatlan felhasználásról ezzel egyidejűleg írásban értesíteni a DrPort Europe Ügyfélszolgálatát a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott elérhetőségen. A fenti kötelezettség elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7.          A DrPort Europe fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül megtagadja azon Ügyfél regisztrációját /törölje az adatait, aki – a DrPort Europe megítélése szerint – bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaél és/vagy más személy jogos érdekét sérti.

10.   Foglalás menete

 

10.1.      Időpontfoglalási folyamat

10.1.1.   Időpontfoglalás kizárólag elektronikus úton, a https://drport.hu felületen lehetséges. Az Ügyfél a regisztrációját követően megjelöli a kívánt Egészségügyi Szolgáltatást/helyszínt/időpontot, majd a megjelenő listából kiválasztja a számára megfelelő szolgáltatás – helyszín – időpont kombinációt. Az oldalon megtekinthető az Egészségügyi Szolgáltatás Egészségügyi Szolgáltató által megadott bruttó értéke.

10.1.2.   Az Ügyfél a „Foglalás” gombra kattintva kezdeményezheti az időpontfoglalást. Az Ügyfél által, a felhasználói fiókban megadott telefonszámra küldött visszaigazoló sms kód megadásával történik a foglalás véglegesítése.

10.1.3.   DrPort Europe az időpontfoglalás véglegesítése után e-mailben visszaigazolja a foglalás adatait. Ezek az adatok a felhasználói fiókba történő belépés után, a “Foglalásaim” információs menüpontban is feltüntetésre kerülnek. Amennyiben 15 percen belül nem érkezik meg a foglalási visszaigazolás, kérjük jelezze azt Ügyfélszolgálatunk felé a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén.

10.2.      Foglalás módosítása

10.2.1.   Az Ügyfélnek a lefoglalt Egészségügyi Szolgáltatás esedékességét megelőző 48 óráig van módja módosítani a foglaláshoz kapcsolódó adatokat: lefoglalt Egészségügyi Szolgáltatás időpontja, helyszíne vagy típusa, kiválasztott orvos, és/vagy klinika, vagy a foglalás egyéb jellemzője. Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a saját szerződéses feltételeinek megfelelően a lemondás, illetve módosítás esetén díjat számíthat fel. Az Ügyfeleknek a felelőssége ellenőrizni az Egészségügyi Szolgáltató lemondási/módosítási feltételeit, így a DrPort Europe az ezzel kapcsolatos igényekért felelősséget nem vállal.

10.3.      Foglalás ismétlése

Ügyfélnek lehetősége van egy korábbi foglalását megismételni, melynek során kizárólag új időpont kiválasztására van lehetőség, a korábbi időpontfoglalás egyéb jellemzői (pl. kiválasztott Egészségügyi Szolgáltatás, helyszín) nem módosíthatóak. Ezen jellemzők változása esetén új időpontfoglalás rögzítésére van szükség.

10.4.      Foglalás lemondása

10.4.1.   Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató bármely okból előzetesen az Ügyfél által lefoglalthoz képest más időpontban tudja nyújtani a szolgáltatást, lehetősége van az időpont módosítására telefonon vagy e-mailben történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján, melyről köteles egyeztetni az Ügyféllel. Amennyiben az Ügyfél beleegyezik az időpont módosításába, az Egészségügyi Szolgáltató az új időpontban – ellenkező megállapodás hiányában – változatlan feltételek mellett köteles nyújtani az Egészségügyi Szolgáltatást. Amennyiben az Ügyfélnek nem megfelelő az Egészségügyi Szolgáltató által felajánlott időpont, vagy az Ügyféllel történt egyeztetést követően az időpont módosítására kerül sor, az Egészségügyi Szolgáltató törli az eredeti időpontfoglalást a rendszerből.

11.   Fizetés

11.1.      Az időpontfoglalás rögzítése során az Ügyfél a „Fizetési mód” résznél az adott Egészségügyi Szolgáltató által elfogadott fizetési lehetőségek közül kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot:

 • Készpénzes fizetés: az Ügyfél az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét készpénzben rendezi az Egészségügyi Szolgáltatónál.
 • Bankkártyás fizetés: az Ügyfél az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét bankkártyás fizetéssel rendezi, mely a Simplepay rendszeren keresztül történik.
 • Egészségpénztári kártyás fizetés: az Ügyfél az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét az Egészségpénztár által elfogadott egészségpénztári kártyával rendezi.

11.2.    Az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése annak igénybevételét követően az Egészségügyi Szolgáltatónál, a drport.hu oldalon keresztül történik elsődlegesen az Ügyfél által az időpontfoglalásban megadott módon. Lehetőség van az előre megadott fizetési módtól történő eltérésre is, melyet az Ügyfélnek szóban jeleznie kell az Egészségügyi Szolgáltató felé az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése előtt.

11.3.    A bankkártyás fizetési szolgáltatásokat a DrPort Europe az OTP Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466) által nyújtott szolgáltatás (SimplePay) révén biztosítja. Bankkártyás fizetési mód választása esetén Ügyfél tudomásul veszi, hogy a DRPORT Europe Kft. (3100 Salgótarján, Kercseg út 29. fszt. 1.) adatkezelő által a www.drport.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

12.   Hírlevél feliratkozás

12.1.    Az Ügyfél ingyenesen feliratkozhat a DrPort Europe és/vagy az Ügyfél által kiválasztott Egészségügyi Szolgáltató időszakosan megjelenő, az Egészségügyi Szolgáltatókról és Egészségügyi Szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazó Hírlevelére. Az Ügyfél bármikor, ingyenesen, indokolás nélkül jogosult a Hírlevélről leiratkozni mind a Hírlevélben elhelyezett linken, mind pedig a felhasználói fiókon keresztül. Az Ügyfélnek a Hírlevélre történő fel/leiratkozással kapcsolatban további kötelezettsége nem keletkezik a DrPort Europe felé.

13.   Szerződéskötés Ügyfél és Egészségügyi Szolgáltató között

13.1 Az Ügyfél a drport.hu oldalon történő időpontfoglalással egyidejűleg elfogadja az általa kiválasztott Egészségügyi Szolgáltató szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatát. Az ajánlatok Egészségügyi Szolgáltatótól függően változhatnak. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre Ügyfél és az Egészségügyi Szolgáltató között a Rendszeren keresztül kiválasztott és lefoglalt szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. Az időpontfoglalás rögzítésével az Ügyfél elismeri, hogy a kiválasztott Egészségügyi Szolgáltató szerződési feltételeit megismerte és elfogadja azokat.

13.2.    Az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésével vagy teljesítésének elmaradásával kapcsolatban a DrPort Europe semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. Az Egészségügyi Szolgáltatót a jogszabályban foglalt ajánlati kötöttség terheli.

13.3.    Az Ügyfél és a DrPort Europe közötti szerződés az Ügyfél weboldalon történő regisztrációja során a jelen ÁSZF Ügyfél általi, honlapon történő elfogadásával jön létre. A megkötött szerződés az Ügyfél és a DrPort Europe között nem minősül írásba foglaltnak, az időpontfoglalás adatai ugyanakkor megtekinthetők visszamenőleg is a “Foglalásaim” menüpont alatt. A DrPort Europe a szerződést nem iktatja. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar. A szerződéses adatok módosítására, javítására a felhasználói fiókon keresztül van lehetőség.

14.   Árak, az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése

14.1.      Minden Egészségügyi Szolgáltatás ára magyar forintban értendő és az Egészségügyi Szolgáltató által megadott bruttó összeg. A Rendszeren keresztül kifizetett Egészségügyi Szolgáltatások esetében az elszámolás pénzneme minden esetben magyar forint (HUF).

14.2.      Az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékének kifizetése az Egészségügyi Szolgáltatás nyújtásával válik esedékessé, kiegyenlítése az Egészségügyi Szolgáltatónál az Egészségügyi Szolgáltatás nyújtását követően történik.

Az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét

 • az Egészségügyi Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató az Ügyfél által megadott bankkártyához tartozó bankszámlára terheli, vagy
 • az Egészségügyi Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Egészségpénztár az Ügyfél által megadott egészségpénztári számlára terheli, vagy
 • az Ügyfél készpénzben fizeti meg az Egészségügyi Szolgáltató számára.

15.   Számlázás

15.1.      Az Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését követően PDF formában előáll a fizetési módnak megfelelő e-számla. A számla az Ügyfél felhasználói fiókjában tárolt adatai alapján kerül kiállításra. Amennyiben az adatok hibásan, vagy hiányosan kerültek rögzítésre a felhasználói fiókban, és ennek következményeként a kiállított számla adattartalma sem helyes/teljes, az abból eredő károkért a DrPort Europe nem vállal felelősséget.

15.2.      Ügyfél az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a felhasználói fiókjában rögzített adataira is átvezetni a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk teljes egészében és kizárólagosan Ügyfelet terhelik.

15.3.      Elektronikus számla befogadása: Ügyfél kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Az egyes számlák „.pdf” formátumban kerülnek kiállításra és – többek között – az ingyenesen letölthető és telepíthető „Adobe Acrobat Reader” nevű programmal is megnyithatók.

15.4.      A számla elektronikus úton, PDF formában kerül tárolásra az Ügyfél felhasználói fiókjában, így az később is visszakereshető, kinyomtatható. A DrPort Europe fenntartja magának a jogot, hogy az így tárolt számlákat a kötelező törvényi megőrzési idő lejártát követően, az Ügyfél előzetes értesítése nélkül törölje.

15.5.      Az Ügyfél felhasználói fiókjának törlése esetében, az Ügyfél felhasználói fiókjában tárolt minden adat és számla az Ügyfél által kért időpontban, de legkésőbb a szerződés megszűnésével véglegesen törlésre kerül. A törlés megtörténtét megelőzően az Ügyfél joga és kötelessége a számláinak más tárhelyre történő mentése. A DrPort Europe-nak az Ügyfél felhasználói fiókjának működtetése során számlamegőrzési kötelezettsége a jogszabályban előírt számlamegőrzési idő kivételével nincs és az Ügyfél erre vonatkozóan igényt nem jelenthet be a DrPort Europe felé.

16.   Adatvédelem

A DrPort Europe elkötelezett személyes adatainak védelme iránt. Annak érdekében, hogy jobban megismerhesse az általunk kezelt adatok körét, azok felhasználását, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, összeállítottuk az Adatkezelési és sütikre vonatkozó tájékoztatót, mely elérhető a DrPort Europe honlapján (www.drport.hu).

17.   Tiltott tartalmak

17.1.    Kifejezetten tilos a DrPort Europe oldalain jogszabályban nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A DrPort Europe fenntartja a jogot az Ügyfél által feltöltött tartalmak indoklás nélküli törlésére.

17.2.    Ügyfél vállalja, hogy nem fog posztolni, feltölteni, benyújtani vagy elküldeni a drport.hu-n keresztül semmilyen olyan tartalmat, mely:

 • megsért egy harmadik félhez tartozó szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot , személyiségi jogot vagy bármely más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, közzétételi jogot, magántitkot vagy védett adatot, vagy más módon megsért bármely vonatkozó jogszabályt, rendeletet, előírást, bírósági vagy más hatósági végzést, vagy másokat a megsértésére ösztönöz;
 • polgári vagy büntetőjogi következményt von maga után;
 • hamis, téves, becsületsértő, félrevezető vagy megtévesztő;
 • rágalmazó, obszcén, pornográf, szexuális tartalmú, vulgáris vagy sértő linkek egy felnőtteknek szóló, pornográf vagy más módon szexuális tartalmú szolgáltatásra;
 • nyíltan szexuális tartalmú, illegális, erőszakos, diszkriminatív (többek között faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy kor alapján);
 • erőszakos vagy fenyegető, vagy erőszakos és fenyegető viselkedésre ösztönöz bármely természetes vagy jogi személy ellen.

17.3.    Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

 • a drport.hu bármely elemének a jogosult engedélye nélküli használata, megjelenítése, tükrözése vagy keretezése;
 • drport.hu informatikai rendszere, és a DrPort szolgáltatói technikai rendszere nem publikus részeihez való hozzáférés vagy azok manipulálása;
 • kísérlet arra, hogy kutassa, vizsgálja vagy tesztelje bármely DrPort Europe rendszer vagy hálózat sebezhetőségét, vagy megszegjen bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedést;
 • a DrPort Europe vagy harmadik fél (beleértve más felhasználókat is) által alkalmazott technológiai eszköz kikerülése, megkerülése, eltávolítása, inaktiválása, korlátozása, megfejtése vagy bármely más módon ezek megkerülése;
 • kísérlet arra, hogy a DrPort Europe oldalhoz vagy tartalomhoz hozzáférjen vagy azt keresse, továbbá DrPort Europe tartalom letöltése a drport.hu-n keresztül bármely keresőprogram, szoftver, eszköz, megbízott vagy bármely más mechanizmus segítségével (beleértve a keresőprogramokat, robotokat, adatbányászati vagy bármely hasonló programokat), kivéve a DrPort Europe által biztosított szoftvereket és/vagy keresőprogramokat és a harmadik felek által biztosított általánosan elérhető böngészőket;
 • kéretlen vagy nem engedélyezett reklám, promóciós anyag, e-mail, levélszemét, spam, lánclevél vagy bármely más reklámanyag küldése;
 • kísérlet arra, hogy megfejtse, szétszedje, szétbontsa vagy visszafejtse a drport.hu-n található, vagy az azok használatához biztosított szoftvert;
 • akadályozza (vagy kísérletet tegyen annak akadályozására) a felhasználók, szolgáltatók vagy hálózatok hozzáférését, beleértve többek között a drport.hu-ra vírus küldését, túlterhelést, üzenetekkel való elárasztást, spamelést, vagy e-mail bombázást;
 • a drport.hu oldal vagy a Szolgáltatások más felhasználóiról személyes adatok gyűjtése és tárolása;
 • proxy szerverek vagy URL álcázás használata az oldalhoz való hozzáféréskor; vagy
 • bármely harmadik fél ösztönzése arra, hogy a fent felsorolt dolgokat megtegye.

17.4.      Ügyfél tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a DrPort Europe fenntartja a jogot, hogy a fenti tiltások és feltételek esetleges megszegését kivizsgálja, és a szükséges esetben jogi lépéseket tegyen a jogszabályok által nyújtott kereteket kihasználva. A DrPort Europe fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az Ügyfél tartalmat vagy blokkolja az ahhoz való hozzáférést, beleértve többek között az olyan tartalmat, melyről a DrPort Europe saját hatáskörében úgy ítéli meg, hogy ellenkezik jelen ÁSZF-fel, a hatályos jogszabályokkal, vagy bármely más módon káros a drport.hu-ra.

18.   Panaszkezelés

18.1.    Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a DrPort Europe Ügyfélszolgálata áll az Ügyfél rendelkezésére. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei a DrPort Europe honlapján, valamint jelen ÁSZF 2. pontjában találhatóak.

18.2.    Az Ügyfél az igénybe vett Egészségügyi Szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogása esetén az Egészségügyi Szolgáltatóhoz fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az Egészségügyi Szolgáltatóval szemben tudja érvényesíteni.

19.   Jogorvoslat

19.1.      Együttműködési kötelezettség

A DrPort Europe és az Ügyfél köteles a jogviszony fennállását megelőző tárgyalások során, a jogviszony fennállása alatt és azt követően is egymással együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően eljárni. Ennek keretében, vitás kérdés esetén, első sorban békés úton (pl. békéltető testület) próbálják rendezni az esetlegesen felmerült jogvitát, csak ezt követően, ennek sikertelensége esetén fordulnak az egyéb jogorvoslati szervekhez.

A békéltető testületi eljárásra az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a DrPort Europe székhelye állapítja meg. Az eljárásra, az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az előbbi testületek helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi oldalon találhatók: https://bekeltetes.hu/.

19.2.      Irányadó jog

Jelen ÁSZF-re a magyar jogszabályok vonatkoznak, és az abban foglaltakat a magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell értelmezni.

20.   Szerződés megszűnése/megszüntetése

A szerződés bármikor, indoklás nélkül felmondható az Ügyfél által, amennyiben a regisztrációjának törlését kezdeményezi az Ügyfélszolgálatnak címzett írásbeli (e-mail) értesítéssel. Ez esetben a DrPort Europe 3 munkanapon belül törli az Ügyfél regisztrációját és az Ügyfélnek a Rendszerben található foglalásait. A DrPort Europe indoklás nélkül, az Ügyfélnek küldött írásbeli (e-mail) értesítés útján 30 napos határidővel felmondhatja a szerződést.

A DrPort Europe jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az Ügyfél fiókjához való hozzáférést korlátozni/megszüntetni, amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit megszegi és/vagy az Egészségügyi Szolgáltató(k) arról tájékoztatja/tájékoztatják a DrPort Europe-ot, hogy az Ügyfél 1 hónapon belül legalább 3 alkalommal nem jelent meg a lefoglalt időpontján, illetve amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsértette.

21.   Záró rendelkezések

Mindig a drport.hu weboldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes és hatályos. A DrPort Europe nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Info tv. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint járnak el.

Salgótarján, 2021. 06. 10.