Általános Szerződési Feltételek

a DrPort Europe Egészségügyi Szolgáltató partnereinek

 

2021.június 10-től

 

 1. A DrPort Europe Kft. tevékenysége
 2. Általános adatok, a DrPort Europe elérhetőségei
 3. Fogalommeghatározások
 4. Jelen ÁSZF hatálya
 5. A DrPort Europe által az Egészségügyi Szolgáltatóknak nyújtott szolgáltatások
 6. Szolgáltatási díjak
 7. Az Egészségügyi Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 8. A DrPort Europe jogai és kötelezettségei
 9. A DrPort Europe felelősségének kizárása
 10. Adatvédelem
 11. Szerzői jog
 12. Tiltott tartalmak
 13. Panaszkezelés
 14. Szerződés megszűnése, megszüntetése
 15. Jogorvoslat
 16. Titoktartás
 17. Záró rendelkezések

 

1.       A DrPort Europe Kft. tevékenysége

A DrPort Europe Kft. szolgáltatásközvetítői tevékenységet folytat: rendszere az Ügyfelek Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó online időpontfoglalásait fogadja, dolgozza fel és továbbítja a vele szerződésben álló Egészségügyi Szolgáltatóknak. A DrPort Europe a közvetítői tevékenységet és a közvetítői tevékenységhez kapcsolódóan az Egyészségügyi Szolgáltatók és az Ügyfelek között létrejött szerződések teljesítéséhez kötődő egyéb tevékenységeket (pl. fizetési, számlázási rendszer biztosítása) jelen ÁSZF szerint végzi. A DrPort Europe tevékenysége azt a célt szolgálja, hogy az Ügyfél a drport.hu weboldalon közzétett és elérhető Egészségügyi Szolgáltatások közül megtalálja a számára megfelelőt, mely Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozóan – többek között – időpontot foglalhat, illetve melynek igénybevételére vonatkozóan online szerződést köthet az Egészségügyi Szolgáltatóval, illetve az igénybe vett Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét teljesítheti.

 

2.       Általános adatok, a DrPort Europe elérhetőségei

 • A szolgáltató neve:       DrPort Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely:                          3100 Salgótarján, Kercseg út 29. fszt. 1.
 • Cégjegyzékszám:           12-09-011211
 • Adószám:                          26324357-2-12
 • Képviselő:                         Nagy Attila, ügyvezető
 • Webcím:                           https://drport.hu
 • Ügyfélszolgálat:             munkanapokon 8-16 óráig

o     E-mail:                      ugyfelszolgalat@drport.hu

o     Tel.:                           06-20-438-1845

3.       Fogalommeghatározások

Adminisztrátor A Rendszer felhasználója, az Egészségügyi Szolgáltató számára adminisztratív feladatokat ellátó szerepkör, aki például megtekintheti az Egészségügyi Szolgáltatóhoz tartozó foglalásokat, szerkesztheti az Egészségügyi Szolgáltatóhoz tartozó Orvosok és Asszisztensek adatait, valamint azok jogosultságait, az Orvosok rendelési idejét, a nyújtott szolgáltatásokat és árakat, illetve kezelheti az Egészségügyi Szolgáltató Felhasználói Fiókját.
Asszisztens A Rendszer felhasználója, az Egészségügyi Szolgáltató számára menedzsment feladatokat ellátó szerepkör, aki megfelelő jogosultság birtokában például kezelheti az Orvos foglalásait, szerkesztheti a Telephely adatait, az ott nyújtott szolgáltatásokat és azok árait, elindíthatja a fizetési folyamatot.
ÁSZF jelen Általános Szerződési Feltételek, mely a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Díjszabás A DrPort Europe szolgáltatási díjait és teljesítésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó lista, jelen ÁSZF 1. számú melléklete
DrPort Europe jelen ÁSZF 2. pontjában hivatkozott jogi személy
drport.hu A DrPort Europe használatában álló domain név, valamint az általa üzemeltetett honlap és humánegészségügyi szolgáltatásközvetítő rendszer összessége
EDI számla Az Egészségügyi Szolgáltató nevében kiállított elektronikus számla
Egészségpénztár Magánszemélyek által alapított egészségügyi célú nonprofit társulás. Tulajdonosai maguk a tagok, akik a befizetéseikből egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Egészségügyi Szolgáltatás Az Egészségügyi tv. 3. § e) pontjában meghatározott szolgáltatások
Egészségügyi Szolgáltató Az Egészségügyi tv. 3. § f) pontjában meghatározott azon szolgáltatók, amelyek a DrPort Europe szolgáltatásait igénybe veszik (az Egyedi Szerződés alkalmazásában Partner)
Egészségügyi tv. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Egyedi Szerződés A DrPort Europe és az Egészségügyi Szolgáltató között létrejött egyedi szerződés
Egyéni Egészségügyi Vállalkozó Olyan Egészségügyi Szolgáltató, amelyik egyéni egészségügyi vállalkozóként nyújt egészségügyi szolgáltatást
Felek Ellenkező rendelkezés hiányában „Felek” alatt az Egészségügyi Szolgáltatókat, valamint a DrPort Europe-ot együttesen kell érteni
Felhasználói fiók az Egészségügyi Szolgáltató regisztrációja során létrejövő felület, melyben kialakításra kerül az Egészségügyi Szolgáltató profilja, és amelyben igénybe veheti a drport.hu-n keresztül elérhető moduláris szolgáltatásokat
Fizetés Az igénybe vett szolgáltatás vételárának kiegyenlítése, legyen szó akár készpénzes, bankkártyás, egészségpénztári kártyás vagy más fizetési módról
GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Havi díj Szolgáltatások havi díja (lásd: 1. számú melléklet)
Info. Tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
Orvos Az Egészségügyi tv. 3. § (b) szerinti kezelőorvos

A Rendszer egyik fő felhasználója, aki biztosítja a foglalható időpontokat az Ügyfelek számára és igénybe veheti a DrPort Europe által nyújtott szolgáltatásokat.

Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
Rendszer A DrPort Europe által a www.drport.hu domain alatt üzemeltetett honlapon elérhető humánegészségügyi szolgáltatásközvetítő rendszer
Szerződés A DrPort Europe és az Egészségügyi Szolgáltató között létrejött szerződés, mely az Egyedi Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből áll
Szolgáltatás Az ÁSZF 5. pontjában hivatkozott szolgáltatások
Szolgáltatásközvetítés Az Egészségügyi Szolgáltatók által a drport.hu oldalon feltüntetett Egészségügyi Szolgáltatások közvetítése az ÁSZF 5. pontjában meghatározottak szerint
Telephely Az Egészségügyi Szolgáltató létesítő okiratában meghatározott, tartós önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, ideértve az Egészségügyi Szolgáltató székhelyét is, amennyiben ott Egészségügyi Szolgáltatás nyújtása történik.
Tranzakciós díj Szolgáltatás tranzakciós díja (lásd: 1. számú melléklet)
Ügyfél A Rendszer egyik fő, magánszemély felhasználója, akinek lehetősége nyílik a Rendszerben regisztrált Egészségügyi Szolgáltatók különböző szempontok szerinti keresésére, adatlapjuk és szabad időpontok megtekintésére, a Rendszerbe történő regisztrációra, a kiválasztott kezelésre online időpont foglalásra, fizetésre, szolgáltatás értékelésére és az elektronikus számlái kezelésére.

4.       Jelen ÁSZF hatálya

4.1.   A DrPort Europe által történő szolgáltatásnyújtásra az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF az irányadó. Jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket az Egészségügyi Szolgáltató a DrPort Europe Kft.-vel történő szerződéskötés során, minden rendelkezésre és az ÁSZF teljes terjedelmére vonatkozóan megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőként ismeri el.

 

4.2.   Jelen ÁSZF hatályos azokban az esetekben is, ha a DrPort Europe szolgáltatása harmadik fél weboldalán keresztül (pl. banner révén) érhető el.

 

4.3.   Az Egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF közötti eltérés esetén az Egyedi Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. A mindenkori ÁSZF az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

4.4.   Az ÁSZF-ben történt változásokról a DrPort Europe a szolgáltatás weboldalán, e-mailben, illetve rendszerüzenet útján adhat tájékoztatást, a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal. Ellenkező rendelkezés hiányában az ÁSZF minden új változata hatályon kívül helyezi az előző verziót, és a hatályban lévő Szerződésekre is alkalmazandó.

 

4.5.   Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató az ÁSZF módosulása miatt nem kívánja a Szerződést fenntartani, úgy a Szerződést a DrPort Europe-nak küldött írásbeli (e-mail) értesítéssel felmondhatja a felmondás közlését követő hónap végére. A felmondási idő lejártával a Szerződés megszűnik, és a megszűnés napját követő nap reggel 8.00 óráig az Egészségügyi Szolgáltató és annak Orvosai a Rendszerből törlésre kerülnek.

 

4.6.   Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelenné, vagy végrehajthatatlanná válna, vagy nem tartalmazna egy, vagy több lényeges rendelkezést, a többi pont érvényességét e tény nem érinti. Az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést, vagy rendelkezési hézagot olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni, illetve a hézagot kitölteni, amely leginkább tükrözi a Felek eredeti szándékát, vagy a Felek számára a legmegfelelőbb lett volna a jelen ÁSZF céljainak elérése érdekében, amennyiben a Felek észlelték volna a hézagot.

 

4.7.     Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege elérhető a DrPort Europe honlapján (www.drport.hu).

5.       A DrPort Europe által az Egészségügyi Szolgáltatóknak nyújtott szolgáltatások

5.1.   A DrPort Europe tevékenysége során nem az Ügyfél vagy az Egészségügyi Szolgáltató képviseletében jár el. A DrPort Europe a honlapon található egészségügyi szolgáltatást kizárólag közvetíti, azokat ténylegesen az Egészségügyi Szolgáltatók nyújtják.

 

A DrPort Europe által nyújtott szolgáltatások moduláris jellegűek, azaz egymástól függetlenül aktiválhatóak és inaktiválhatóak, kivéve az időpontfoglaló, számlázó és egészségpénztári fizetési modult, melyek együttesen az alapcsomag részét képezik. Az aktiválásra ill. inaktiválásra vonatkozó kérvény a drport.hu weboldalon a Felhasználói fiókon keresztül kezdeményezhető. Az egyes modulok aktiválása automatikusan teljesül. Az inaktiválás az inaktiválási kérelem hónapjának végével, a DrPort Europe általi jóváhagyással teljesül.

 

5.2.   A DrPort Europe a szolgáltatásközvetítő tevékenysége során a következő szolgáltatás modulokat nyújtja az Egészségügyi Szolgáltatók részére:

5.2.1.      Naptár és időpontfoglaló modul

A naptár és időpontfoglalási szolgáltatásokat a DrPort Europe a Health Orientation Kft. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 18. 2. lház. VI. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-190873) által nyújtott szolgáltatás (továbbiakban Naptár és időpontfoglalási szolgáltatás nyújtója) révén biztosítja.

 

DrPort Europe lehetővé teszi a Rendszerbe feltöltött Egészségügyi Szolgáltatók szolgáltatásainak online elérhetőségét, valamint az Ügyfelek részéről az Egészségügyi Szolgáltatók szolgáltatásaira a weboldalon keresztüli bejelentkezést (időpontfoglalást).

 

Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendszerbe feltöltött rendelési idők módosulása esetén a változást a Rendszerben haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül elvégzi, továbbá a Telephellyel kapcsolatos adatokat naprakészen tartja.

 

Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a lefoglalt időpontban fogadja az Ügyfelet és szolgáltatásait a Rendszerben meghirdetett árakon biztosítja. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató az oldalon meghirdetett szolgáltatásait, vagy azok egy körét nem tudja biztosítani, törli azokat a Rendszerben közzétett adatlapjáról, egyben haladéktalanul, e-mailben értesíti erről az DrPort Europe-t.

5.2.2.      Számlázási modul

A számlázási szolgáltatásokat a DrPort Europe a Net-Tech Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, Kisfaludy utca 16. 6/18., cégjegyzékszám: 01-09-734001) által nyújtott szolgáltatás (továbbiakban Számlázási szolgáltatás nyújtója) révén biztosítja. Egészségügyi Szolgáltató a számlázási modul igénybevételével meghatalmazza a Számlázási szolgáltatás nyújtóját, mint a DrPort Europe közreműködőjét, hogy a DrPort Europe Rendszerén keresztül történő fizetés esetén az Ügyfél által igénybe vett Egészségügyi Szolgáltatásról számlát állítson ki és a számlát az illetékes hatóság felé továbbítsa. A kiállított számla megőrzéséről az Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni, ugyanakkor ezek a Szerződés megszűnéséig a DrPort Europe rendszerében is rögzítésre kerülnek.

 

Egészségügyi Szolgáltató a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat DrPort Europe és a Számlázási szolgáltatás nyújtója általi tárolásához hozzájárul.

 

A Számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat „.pdf” formátumban állítja ki. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla kiállításának, illetve befogadásának nincs és a jövőben sem lesz akadálya.

 

DrPort Europe garantálja, hogy a Számlázási szolgáltatás nyújtója által a számlázási szolgáltatás keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek elkészítésre.

 

5.2.3.      Egészségpénztári kártyás fizetés modul

A modul lehetővé teszi az egészségpénztári kártya bankkártyához hasonló fizetési megoldásként való használatát. A fizetés internetes kapcsolaton keresztül valósul meg, eredményeként EDI számla kerül kiállításra az Egészségpénztár részére.

 

Az egészségpénztári kártyás fizetési modul előfeltétele, hogy a DrPort Europe szolgáltatásait igénybe vevő Egészségügyi Szolgáltató szerződéses kapcsolatban legyen a DrPort Europe által szerződött egészségpénztárakkal.

5.2.4.      Bankkártyás fizetési modul

A bankkártyás fizetési szolgáltatásokat a DrPort Europe az OTP Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466) által nyújtott szolgáltatás (továbbiakban Bankkártyás fizetési szolgáltatás nyújtója) révén biztosítja.

 

A modul lehetővé teszi, hogy az Egészségügyi Szolgáltató Ügyfelei online bankkártyás fizetési tranzakcióval egyenlítsék ki a szolgáltatás ellenértékét. A modul használatának feltétele az Egészségügyi Szolgáltató és a bankkártyás fizetési szolgáltatás nyújtója közötti szerződés létrejötte, és a szerződésen szereplő SimplePay azonosító adatok (kereskedő azonosító és titkos kulcs) DrPort felületen, a Telephely profil oldalán történő rögzítése.

5.2.5.      Kiemelés modul

A modul segítségével a keresési lista elejére kerül a szolgáltatást igénybe vevő Egészségügyi Szolgáltató a teljes előfizetési hónapban.

5.2.6.      Hírlevél modul

A modul segítségével az Egészségügyi Szolgáltató hírlevelet küldhet a hozzá Hírlevélre feliratkozó Ügyfeleknek.

 

6.       Szolgáltatási díjak

6.1.   A Szolgáltatások díja két részből áll: a szolgáltatási modulokért fizetendő havi díjból és az egyes tranzakciók után felmerülő tranzakciós díjból.

6.1.1.       Szolgáltatási modulok havi díja

 

A DrPort Europe által nyújtott, jelen ÁSZF 5. pontjában felsorolt szolgáltatási modulok havi díja minden esetben a tárgyhót követő hónapban fizetendő a DrPort Europe által kibocsátott számla alapján. A DrPort Europe az aktiválás hónapjára nem számol fel havidíjat, ugyanakkor az inaktiválás hónapjában az Egészségügyi Szolgáltató a teljes havi díjat köteles megfizetni, tekintettel arra, hogy az inaktiválás az inaktiválási kérelem hónapjának végével, a DrPort Europe általi jóváhagyással teljesül.

 

6.1.2.       Tranzakciós díj (jutalék)

A Rendszeren keresztül foglalt és teljesített Egészségügyi Szolgáltatások után, valamint a Rendszer moduljainak igénybevételével bonyolított fizetések után a mindenkori Díjszabásban feltüntetett összeg kerül felszámításra tranzakciós jutalékként. A tranzakciós díjak az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésének hónapját követő hónapban, összesítve kerülnek kiszámlázásra az Egészségügyi Szolgáltató felé.

 

6.2.   A DrPort Europe által nyújtott szolgáltatások díja a mindenkori Díjszabásban (jelen ÁSZF 1. számú melléklete) található. Amennyiben a szolgáltatási díj(ak) tekintetében változás következik be, az az ÁSZF módosításának minősül és erről a DrPort Europe a jelen ÁSZF 4. pontja szerint ad tájékoztatást.

 

6.3.   A DrPort Europe saját megítélése szerint jogosult arra, hogy az általa meghatározott Egészségügyi Szolgáltatók részére és meghatározott időtartamban kedvezményt biztosítson a szolgáltatási díjak (beleértve mind a modulok havi díját, mind a tranzakciós díjat) vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban a többi Egészségügyi Szolgáltató nem élhet panasszal, illetve nem követelheti ugyanolyan vagy hasonló kedvezmények juttatását a saját maga részére.

7.       Az Egészségügyi Szolgáltató jogai és kötelezettségei

7.1.   Regisztráció és belépési adatok

7.1.1.       Regisztráció

 

Az Egészségügyi Szolgáltató a DrPort Europe-pal történt szerződéskötést követően a drport.hu oldalon tud regisztrálni és az annak során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően köteles megadni. A regisztráció során létrejön az Egészségügyi Szolgáltató Felhasználói fiókja, melyben kialakításra kerül az Egészségügyi Szolgáltató profilja. Az Egészségügyi Szolgáltató az adatokban bekövetkezett változás esetén, annak bekövetkezésétől számított legfeljebb 5 napon belül azokat az online rendszeren keresztül, a Felhasználói fiókjában frissíteni köteles. Amennyiben az adatok hibásan, vagy hiányosan kerültek rögzítésre, vagy nem kerülnek frissítésre (és ennek következtében a kiállított EDI-számla adattartalma sem helyes/teljes), az abból eredő károkért a DrPort Europe-ot semmilyen felelősség nem terheli. A regisztrációval az Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik és szavatolja, hogy jogosult Egészségügyi Szolgáltatás nyújtására.

 

7.1.2.       Regisztráció visszaigazolása

 

Az Egészségügyi Szolgáltató sikeres regisztrációja esetén a regisztráció során megadott e-mail címére aktiváló linket küld a DrPort Europe a megadott e-mail cím – és ezzel a regisztráció – megerősítésére és a regisztrációs folyamat lezárására, továbbá a profil adatok kitöltésére vonatkozóan.

 

7.1.3.        Belépési adatok megőrzése, védelme

 

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a regisztrációhoz tartozó belépési azonosítóját/e-mail címét és jelszavát megőrizni és a hozzá hasonló egészségügyi szolgáltatóktól elvárható gondossággal kezelni. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató belépési adataival harmadik személy visszaél, az ebből eredő károkért a DrPort Europe nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájut(hat)ott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és a jogosulatlan felhasználásról ezzel egyidejűleg írásban (e-mail) értesíteni a DrPort Europe Ügyfélszolgálatát a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott elérhetőségen. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Egészségügyi Szolgáltatót terheli felelősség.

 

 

7.1.4.       Adminisztrációs jogosultságok

 

Az Egészségügyi Szolgáltató jogosult korlátozott számban, meghatározott személyek részére különböző jogosultságokat adni, illetve visszavonni a saját drport.hu-n feltüntetett felülete vonatkozásában (pl. Adminisztrátori, Asszisztensi hozzáférés). Az e személyek által végzett tevékenységekért, esetlegesen okozott károkért, visszaélésekért vagy egyéb cselekményekért az Egészségügyi Szolgáltató úgy felel, mintha saját maga járt volna el. A DrPort Europe-ot ezekre a tevékenységekre és ezek következményeire vonatkozóan semmilyen felelősség nem terheli.

 

7.1.5.       Fiók törlése

 

Az Egészségügyi Szolgáltató, amennyiben már nem kívánja igénybe venni a DrPort Europe szolgáltatásait, a Szerződést bármikor, a felmondás közlését követő hónap végére, a DrPort Europe-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal (e-mail) mondhatja fel. A DrPort Europe biztosítja, hogy az Egészségügyi Szolgáltató drport.hu-n létrehozott Felhasználói fiókja és az abban tárolt, illetve azzal kapcsolatos valamennyi adat az Egészségügyi Szolgáltató Szerződésének megszűnésével véglegesen törlésre kerüljön. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a DrPort-os Felhasználói fiókjának törlése esetében továbbra is a saját felelőssége a Rendszerben szereplő számlákkal kapcsolatos megőrzési és egyéb jogszabályi kötelezettségének teljesítése – tekintettel arra, hogy a DrPort Europe a szerződés megszüntetése esetében valamennyi adatot, így a számlákra vonatkozókat is – visszavonhatatlanul töröl a Rendszerből.

 

A felmondási idő alatt az Egészségügyi Szolgáltató a felmondásra irányadó formában jogosult a felmondási nyilatkozatát visszavonni, mely esetben a Felhasználói fiók változatlan formában fennmarad.

7.2.   Szolgáltatási díj kiegyenlítése

7.2.1.       Az Egészségügyi Szolgáltató köteles az általa igénybe vett szolgáltatási modulokért a Díjszabásban (jelen ÁSZF 1. számú melléklete) meghatározott díjakat az erre vonatkozó számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlára banki átutalással megfizetni.

 

7.2.2.       Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a DrPort Europe a fizetési határidő lejártát követően fizetési felszólítást küld az Egészségügyi Szolgáltatónak és felszólítja tartozásának kiegyenlítésére 8 napos póthatáridő tűzésével. Amennyiben a kötelezett ebben az esetben sem egyenlíti ki tartozását a fizetési felszólításban meghatározott időn belül, Felhasználói fiókja a felmerült szolgáltatási díjak teljes kiegyenlítéséig felfüggesztésre, 60 napot meghaladó késedelem esetén pedig törlésre kerül. A Felhasználói fiók felfüggesztésének időtartama alatt a DrPort Europe jogosult a szolgáltatásainak nyújtását felfüggeszteni, mely azonban az Egészségügyi Szolgáltató díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

7.3.   Egészségügyi Szolgáltatási ajánlatok folyamatos frissítése

7.3.1.       Az Egészségügyi Szolgáltatás nyújtása során az Egészségügyi Szolgáltató Felhasználói profiljában közölt információk az Egészségügyi Szolgáltató által megadott adatokon alapulnak. Ennek megfelelően a drport.hu-n hirdető Egészségügyi Szolgáltató hozzáférést kap a DrPort Europe rendszereihez, és ezzel az ő felelőssége a kínált Egészségügyi Szolgáltatások, azok bruttó árának, valamint az egyéb, releváns információknak a feltöltése és frissítése, melyek megjelennek a DrPort Europe Rendszerében.

 

7.3.2.       A DrPort Europe felületén az Egészségügyi Szolgáltatók által nyújtott Egészségügyi Szolgáltatások ára minden esetben magyar forintban értendő, az Egészségügyi Szolgáltató által megadott bruttó összegben. A drport.hu weboldalon keresztül kifizetett Egészségügyi Szolgáltatások esetében az elszámolás pénzneme minden esetben magyar forint (HUF).

 

7.3.3.       A DrPort Europe nem vállal felelősséget az Egészségügyi Szolgáltatók profiljában, ajánlataiban, vagy az általuk feltüntetett és kezelt más adat vagy információ esetleges hibájáért, hiányos vagy pontatlan voltáért (legyen szó bármely DrPort Europe szolgáltatás – ideiglenes és/vagy részleges – meghibásodásáról, javításáról, fejlesztéséről vagy karbantartásáról), pontatlan, félrevezető vagy valótlan adatokért vagy az információk hiányos közléséért. Kizárólag az Egészségügyi Szolgáltató felel az általa a Rendszerben feltüntetett valamennyi információ (beleértve az árak, a díjak, a szabályzatok/feltételek és a nyújtott és elérhető Egészségügyi Szolgáltatások) pontosságáért, teljességéért és valódiságáért.

7.4.   Ügyfelek tájékoztatása eltérő szabályokról

 

Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató az Egészségügyi Szolgáltatások igénybevétele, az ahhoz való hozzáférés vagy annak teljesítése kapcsán további szolgáltatási, használati feltételeket vagy szabályokat határoz meg vagy támaszt az Ügyfelekkel szemben, erről köteles előzetesen tájékoztatni az Ügyfelet. Az ennek elmaradásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a DrPort Europe-ot semmilyen felelősség nem terheli.

 

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles megjeleníteni a felhasználói profiljában az időpont foglalásokra vonatkozó lemondási feltételeit (ideértve az esetleges lemondási díj megfizetésére vonatkozó feltételeket).

 

7.5.   Egészségügyi Szolgáltatás nyújtása

7.5.1.       Amennyiben az Ügyfél időpontfoglalást hajt végre a DrPort Europe Rendszerén keresztül, közvetlen (jogilag kötelező érvényű) szerződéses kapcsolatba lép a szolgáltatást kínáló Egészségügyi Szolgáltatóval.

 

A DrPort Europe az Ügyfél foglalását követően eljuttatja az Ügyfél releváns foglalási adatait az Egészségügyi Szolgáltatónak, és egy visszaigazoló e-mailt/sms-t küld az Ügyfélnek. Az Egészségügyi Szolgáltatást kizárólag az érintett Egészségügyi Szolgáltató jogosult és köteles nyújtani a DrPort Europe-os profiljában feltüntetett szerződéses feltételek (többek között szolgáltatás típusa, ára, helyszín, időpont) szerint.

 

7.5.2.       Egészségügyi Szolgáltatás elhalasztása és/vagy lemondása az Egészségügyi Szolgáltató által

 

Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató bármely okból az előzetesen az Ügyfél által lefoglalthoz képest más időpontban tudja nyújtani a szolgáltatást, lehetősége van az időpont módosítására az előzetesen lefoglalt időpontot megelőzően, melyről köteles egyeztetni az Ügyféllel. Amennyiben az Ügyfél beleegyezik az időpont módosításába, az Egészségügyi Szolgáltató az új időpontban – ellenkező megállapodás hiányában – változatlan feltételek mellett köteles nyújtani az Egészségügyi Szolgáltatást. Amennyiben az Ügyfélnek nem megfelelő az Egészségügyi Szolgáltató által felajánlott időpont, az Egészségügyi Szolgáltató köteles törölni az eredeti időpontfoglalást a rendszerből.

7.6.   Fizetéssel kapcsolatos visszaélések megakadályozása

 

Az Egészségügyi Szolgáltató minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak érdekben, hogy a bankkártyával, egészségpénztári kártyával vagy más fizetőeszközzel való visszaéléseket megakadályozza, illetve annak előfordulási lehetőségét minimálisra csökkentse.
A fizetőeszközökkel történt esetleges visszaélésekért a DrPort Europe-ot semmilyen felelősség nem terheli, az ezzel kapcsolatos panaszok, bejelentések, igények érvényesítése közvetlenül az Ügyfél és az Egészségügyi Szolgáltató között történik.

 

7.7.     Hírlevél feliratkozás

Az Egészségügyi Szolgáltató ingyenesen fel/leiratkozhat a DrPort Europe időszakosan megjelenő hírlevelére/ről. Az Egészségügyi Szolgáltatónak a Hírlevélre történő fel/leiratkozással kapcsolatban további kötelezettsége nem keletkezik a DrPort Europe felé.

 

8.       A DrPort Europe jogai és kötelezettségei

8.1.   A DrPort Europe köteles a drport.hu honlapon és a Rendszeren a vele szerződött Egészségügyi Szolgáltatók részére a közvetítési szolgáltatás zavartalan használatát biztosítani, melynek ellentételezéseként az Egészségügyi Szolgáltató köteles a szolgáltatási díjakat a 7.2 pontban foglaltak szerint megtéríteni.

 

8.2.   A DrPort Europe jogosult a Rendszeren karbantartási, fejlesztési munkákat végezni. Az ilyen karbantartási, fejlesztési munkák végzésének tartamára előfordulhat, hogy a Rendszer az Egészségügyi Szolgáltató és az Ügyfél számára átmenetileg nem elérhető. Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az említett munkálatok a Szolgáltatások megfelelő működése szempontjából elengedhetetlenek, és a Szolgáltatások munkálatok miatti szünetelése következtében igényt nem érvényesít, illetve Szolgáltatási díj-csökkentésre nem jogosult.

 

8.3.   A DrPort Europe jogosult az Egészségügyi Szolgáltató előzetes figyelmeztetése mellett az Egészségügyi Szolgáltató Felhasználói fiókját felfüggeszteni – azaz a Szolgáltatások nyújtását szüneteltetni – különösen, de nem kizárólagosan a következő esetekben:

–            ha az Egészségügyi Szolgáltató megszegi a Szerződést,

–            ha az Egészségügyi Szolgáltató a szolgáltatási díjak megtérítésével késedelembe esik, melyre tekintettel a DrPort Europe fizetési felszólítást küld részére, és az abban foglalt határidőben sem tesz eleget fizetési kötelezettségének,

–            ha az Egészségügyi Szolgáltató több alkalommal, neki felróhatóan nem teljesíti a Felhasználói profilján vállalt Egészségügyi Szolgáltatást az Ügyfél részére.

 

8.4.   A DrPort Europe jogosult az Egészségügyi Szolgáltató előzetes figyelmeztetése nélkül, azonnali hatállyal az Egészségügyi Szolgáltató Felhasználói fiókját törölni a következő esetekben:

–            ha az Egészségügyi Szolgáltató működési engedélye vagy felelősségbiztosítása visszavonásra vagy megszüntetésre kerül vagy az Egészségügyi Szolgáltató a DrPort Europe erre irányuló kérése ellenére a működési engedélye és/vagy a felelősségbiztosítása fennállását 2 napon belül nem igazolja;

–            ha az Egészségügyi Szolgáltató az Ügyféllel sikeresen lezajlott személyes találkozót az elszámolásban sikertelennek jelöli, a személyes találkozó megtörténtét letagadja vagy eltitkolja;

–            ha az ÁSZF 12. pontjában részletezetteket (tiltott tartalmak) megsérti;

–            ha a Felhasználói fiók bármely okból több alkalommal felfüggesztésre került;

–            ha az Egészségügyi Szolgáltató a szolgáltatási díjak megtérítésével késedelembe esik, melyre tekintettel a DrPort Europe fizetési felszólítást küld részére, és a felfüggesztéstől számított 60 napon belül sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének;

–            minden olyan egyéb ok, ami nem összeegyeztethető a jogszabályi rendelkezésekkel, általános erkölcsi szabályokkal;

–            a Szerződés fentiekben fel nem sorolt megszegése esetén.

 

8.5.                 A DrPort Europe a Szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni.

 

9.       A DrPort Europe felelősségének kizárása

Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért, hogy a DrPort Europe nem vonható felelősségre semmiféle igény, intézkedést kiváltó ok, per, pénzbüntetés, veszteség, kár, költség és ráfordítás vonatkozásában, mely a drport.hu oldalhoz, és/vagy a DrPort Europe által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan (pl. adatvesztés, szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata, vis maior) merülnek fel.

Továbbá, az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésével, a teljesítés minőségével, a teljesítés késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatban a DrPort Europe semmilyen kártérítésre nem kötelezhető, tekintettel arra, hogy kizárólag szolgáltatás-közvetítői tevékenységet végez.

A DrPort Europe nem felelős az Ügyfél általi értékelésének tartalmáért (pl. Egészségügyi Szolgáltató felszereltsége, helyszín, megközelíthetőség, fő- vagy kiegészítő termék- vagy szolgáltatás minősége, szolgáltatási szintje).

 

10.   Adatvédelem

10.1.  Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy ismeri és 2018. május 26. napjától kezdődően kötelezően alkalmazza a GDPR rendelkezéseit, az abban megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tesz és az adatbiztonsági feltételeket biztosítja. Emellett szavatolja tevékenységének a GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek (kiemelten, de nem kizárólagosan: az Ügyfelek) jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását.

 

10.2.  Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy tevékenysége során az Infotv.-ben / GDPR-ban előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 

10.3.  Egészségügyi szolgáltató továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a 10.2. pontban meghatározott rendelkezések és szabályok bármelyikét megszegi, az azzal kapcsolatos polgári, büntető, illetve közigazgatási jogi és egyéb következmények kizárólag őt terhelik.

 

10.4.  Az Egészségügyi Szolgáltató kapcsolattartói adatainak kezelését a DrPort Europe adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

11.     Szerzői jog

11.1.         A drport.hu domain név, a drport.hu weboldal (ideértve annak valamennyi tartalmi elemét, a weboldalt működtető szoftvert, a Rendszert és annak valamennyi elemét, a weboldalon elhelyezett szöveges, képi, videós vagy bármilyen egyéb tartalmakat), illetve a drport.hu – a magánrendelések portálja elnevezésű, Magyarországon bejegyzett ábrás védjegy, valamint a kapcsolódó know-how, vagyoni, használati, illetve felhasználási jogainak kizárólagos jogosultja a DrPort Europe, ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.

 

11.2.      Ennek megfelelően a DrPort Europe Rendszerében feltüntetett tartalmak vagy információk, szoftverek, foglalások, termékek és szolgáltatások újraeladása, deep-linkelése, felhasználása, másolása, megfigyelése (pl.: spider, scrape), feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből vagy célból nem engedélyezett. Minden ezzel kapcsolatos visszaélés jogi következményeket von maga után.

 

11.3.      Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerződés alapján kizárólag a Rendszer, illetve a weboldal felhasználói felülete tekintetében keletkezik használati jogosultsága, amelyet kizárólag a jelen Szerződésben foglaltak szerint gyakorolhat, és harmadik személyek részére tovább nem engedhető. A DrPort Europe szerzői művei, illetve know-how-ja tekintetében a Szerződés az Egészségügyi Szolgáltató számára semmilyen felhasználási jogot nem keletkeztet, így többek között az Egészségügyi Szolgáltató nem jogosult a DrPort Europe előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a DrPort Europe védjegyének az Egyedi Szerződésben rögzítetten túl bármilyen módon történő felhasználására. DrPort Europe szerzői jogának megsértése esetén a jogszabályban a jogosult számára biztosított egyéb jogkövetkezmények mellett köteles valamennyi, a DrPort Europe oldalán felmerült kár megtérítésére is.

 

11.4.      Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnését követően a Rendszer, illetve annak elemei, valamint a kapcsolódó know-how további használatára semmilyen módon nem jogosult. Amennyiben ezt a rendelkezést megsérti, úgy az Egészségügyi Szolgáltató a jogosulatlan használat idejére naponta 50.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles, amelyen túl a DrPort Europe követelheti a felmerült kárának megtérítését is.

 

12.   Tiltott tartalmak

12.1.    Kifejezetten tilos a DrPort Europe oldalain jogszabályban nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A DrPort Europe fenntartja a jogot az Egészségügyi Szolgáltatók által feltöltött tartalmak indoklás nélküli törlésére.

 

12.2.    Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy nem fog feltölteni, benyújtani vagy elküldeni az drport.hu-n keresztül semmilyen olyan tartalmat, mely:

–             megsért egy harmadik félhez tartozó szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, személyiségi jogot vagy bármely más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, közzétételi jogot, magántitkot vagy védett adatot, vagy más módon megsért (vagy másokat a megsértésére ösztönöz) bármely vonatkozó jogszabályt rendeletet, előírást, bírósági vagy más hatósági végzést;

–             polgári vagy büntetőjogi következményt von maga után;

–             hamis, téves, becsületsértő, félrevezető vagy megtévesztő;

–             rágalmazó, obszcén, pornográf, szexuális tartalmú, vulgáris vagy sértő linkek egy felnőtteknek szóló, pornográf vagy más módon szexuális tartalmú szolgáltatásra;

–             nyíltan szexuális tartalmú, illegális, erőszakos, diszkriminatív (többek között faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy kor alapján);

–             erőszakos vagy fenyegető, vagy erőszakos és fenyegető viselkedésre ösztönöz bármely természetes vagy jogi személy ellen.

 

 

12.3.    Egészségügyi Szolgáltató továbbá vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

–             a drport.hu bármely elemének a jogosult engedélye nélküli használata, megjelenítése, tükrözése vagy keretezése;

–             drport.hu informatikai rendszere, és a DrPort Europe szolgáltatói technikai rendszere nem publikus részeihez való hozzáférés vagy azok manipulálása;

–             kísérlet arra, hogy kutassa, vizsgálja vagy tesztelje bármely DrPort Europe rendszer vagy hálózat sebezhetőségét, vagy megszegjen bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedést;

–             a DrPort Europe vagy harmadik fél (beleértve más felhasználókat is) által alkalmazott technológiai eszköz kikerülése, megkerülése, eltávolítása, inaktiválása, korlátozása, megfejtése vagy bármely más módon ezek megkerülése;

–             kísérlet arra, hogy a DrPort Europe oldalhoz vagy tartalomhoz hozzáférjen vagy azt keresse, továbbá DrPort Europe tartalom letöltése a drport.hu-n keresztül bármely keresőprogram, szoftver, eszköz, megbízott vagy bármely más mechanizmus segítségével (beleértve a keresőprogramokat, robotokat, adatbányászati vagy bármely hasonló programokat), kivéve a DrPort Europe által biztosított szoftvereket és/vagy keresőprogramokat és a harmadik felek által biztosított általánosan elérhető böngészőket;

–             kéretlen vagy nem engedélyezett reklám, promóciós anyag, e-mail, levélszemét, spam, lánclevél vagy bármely más reklámanyag küldése a DrPort Europe-nak, vagy az Ügyfélnek, amennyiben az Ügyfél leiratkozik az Egészségügyi Szolgáltató hírleveléről;

–             kísérlet arra, hogy megfejtse, szétszedje, szétbontsa vagy visszafejtse a drport.hu-n található, vagy az azok használatához biztosított szoftvert;

–             akadályozza (vagy kísérletet tegyen annak akadályozására) a felhasználók, szolgáltatók vagy hálózatok hozzáférését, beleértve többek között a drport.hu-ra vírus küldését, túlterhelést, üzenetekkel való elárasztást, spamelést, vagy e-mail bombázást;

–             a drport.hu oldalról vagy a Szolgáltatások más felhasználóiról személyes adatok gyűjtése és tárolása hatályos jogszabályok rendelkezéseivel ellentétes módon;

–             proxy szerverek vagy URL álcázás használata az oldalhoz való hozzáféréskor; vagy

–             bármely harmadik fél ösztönzése arra, hogy a fent felsorolt dolgokat megtegye.

 

12.4.      Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a DrPort Europe fenntartja a jogot, hogy a fenti tiltások és feltételek esetleges megszegését kivizsgálja, és szükség esetén jogi lépéseket tegyen a jogszabályok által nyújtott kereteket kihasználva. A DrPort Europe fenntartja továbbá a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az Egészségügyi Szolgáltató tartalmát vagy blokkolja az ahhoz való hozzáférést, beleértve többek között az olyan tartalmat, melyről a DrPort Europe saját hatáskörében úgy ítéli meg, hogy ellenkezik jelen ÁSZF-fel, a hatályos jogszabályokkal, vagy bármely más módon káros a drport.hu-ra.

 

13.   Panaszkezelés

13.1.      Egészségügyi Szolgáltatói panasz

 

Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a DrPort Europe Ügyfélszolgálata az Egészségügyi Szolgáltatók rendelkezésére áll. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei a DrPort Europe honlapján, valamint jelen ÁSZF 2. pontjában találhatóak.

 

13.2.      Fogyasztói panasz

 

Az Ügyfél az igénybe vett Egészségügyi Szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogása esetén az ezzel kapcsolatos igényét csak az Egészségügyi Szolgáltatóval szemben tudja érvényesíteni.

 

14.   Szerződés megszűnése, megszüntetése

A Szerződés mind az Egészségügyi Szolgáltató, mind a DrPort Europe részéről indoklás nélkül, írásban a felmondás közlését követő hónap végére mondható fel összhangban a jelen ÁSZF 4.5. és 7.1.5 pontjainak rendelkezéseivel.

 

15.   Jogorvoslat

15.1.      Együttműködési kötelezettség

A DrPort Europe és az Egészségügyi Szolgáltató köteles a jogviszony fennállását megelőző tárgyalások során, a jogviszony fennállása alatt és azt követően is egymással együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően eljárni. Ennek keretében, vitás kérdés esetén, első sorban békés úton (pl. választottbíróság) próbálják rendezni az esetlegesen felmerült jogvitát, csak ezt követően, ennek sikertelensége esetén fordulnak az egyéb jogorvoslati szervekhez.

15.2.      Irányadó jog és illetékesség

Jelen ÁSZF-re a magyar törvények vonatkoznak, és az abban foglaltakat a magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell értelmezni. Bármely az ÁSZF-fel kapcsolatos jogvita esetén a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy értékhatártól függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

16.   Titoktartás

16.1.      Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során az Egészségügyi Szolgáltató tudomására jutott valamennyi információ, adat, know-how, így különösen a DrPort Europe üzleti tevékenységére, gazdálkodására, üzleti kapcsolataira, ügyfeleire, pénzügyi, jogi és műszaki állapotára, piaci helyzetére, terveire és kilátásaira vonatkozó mindenféle tény, adat, információ, megoldás, know-how, megállapodás, irat, nyilvántartás, feljegyzés, elemzés, valamint bármely szóbeli kommunikáció, és minden a fentieken alapuló vagy arra vonatkozó, akár a Felek által készített feljegyzés, elemzés, következtetés, memorandum, így többek között: szakvélemények, hatósági és bírósági eljárások, üzleti tervek, pénzügyi vagy marketing adatok stb. (a továbbiakban együttesen: „Bizalmas Információ”), üzleti titkot képeznek, attól függetlenül, hogy milyen adathordozón kerültek rögzítésre. Az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Bizalmas Információt a jelen Szerződés keretein kívül nem használhatja fel, azokat a DrPort Europe érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki.

 

16.2.      Nem minősül Bizalmas Információnak:

–             a DrPort Europe honlapján bármely, az Ügyfél és/vagy Egészségügyi Szolgáltató részére elérhető információ,

–             köztudomású vagy nyilvános információ, amennyiben nem a jelen Szerződést aláíró Felek kötelezettségszegése által vált azzá, vagy

–             a Felekre kötelező jogszabály vagy hatósági döntés által megkövetelt közzététel, a megkövetelt mértékben és személyi kör részére.

16.3.      A jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettség az Egészségügyi Szolgáltatót időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, amíg a Bizalmas Információ jogszerűen nyilvánosságra nem kerül. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy köteles a DrPort Europe oldalán felmerült valamennyi kár megtérítésére.

17.   Záró rendelkezések

A DrPort Europe fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. Mindig a drport.hu weboldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes és hatályos. A DrPort Europe nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződő felek az Egyedi Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Info tv. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint járnak el.

 

Salgótarján, 2021. 06. 10.

 

Melléklet:

 1. számú melléklet: Díjszabás a DrPort Europe által nyújtott szolgáltatásokról

 

Díjszabás

a DrPort Europe által nyújtott szolgáltatásokról

 

 1. június 10-től

 

DÍJAK MÉRTÉKE

DrPort Europe által nyújtott szolgáltatások havi és tranzakciós díjai a következők alapján kerülnek kalkulálásra.

 1. a)Egyéni Egészségügyi Vállalkozó esetén:
Modul Havi díj Tranzakciós díj
Naptár és időpontfoglaló modul 1.000 Ft +Áfa/hó/orvos 1000 Ft + Áfa a DrPort rendszeren keresztül történt sikeres[1] foglalásonként
Számlázási modul 1.000 Ft +Áfa/hó/orvos 25 Ft + Áfa kiállított számlánként
Egészségpénztári kártyás fizetési modul 1.000 Ft +Áfa/hó/orvos az egészségpénztári kártya segítségével bonyolított forgalom 2%-a + Áfa
Bankkártyás fizetési modul 1.000 Ft +Áfa/hó/orvos a bankkártya segítségével bonyolított forgalom 0,4%-a + Áfa mértékű platformhasználati díj kerül felszámításra
Kiemelés modul[2] 1.000 Ft +Áfa/hó/orvos
Hírlevél modul 1.000 Ft +Áfa/hó/orvos
 1. b)Több orvost tömörítő Egészségügyi Szolgáltató esetén:
Modul Havi díj Tranzakciós díj
Naptár és időpontfoglaló modul 1 orvos felhasználó esetén:

1.000 Ft +Áfa/hó

2-5 orvos felhasználó esetén: 4.900 Ft + Áfa/hó

6-10 orvos felhasználó esetén:

9.900 Ft + Áfa/hó

11-15 orvos felhasználó esetén:

14.900 Ft + Áfa/hó

16 orvos felhasználótól

egyedi megállapodás alapján

1000 Ft + Áfa a DrPort rendszeren keresztül történt sikeres1 foglalásonként
Számlázási modul 25 Ft + Áfa kiállított számlánként
Egészségpénztári kártyás fizetési modul az egészségpénztári kártya segítségével bonyolított forgalom 2%-a + Áfa
Bankkártyás fizetési modul nettó 1.000 Ft/hó/Telephely a bankkártya segítségével bonyolított forgalom 0,4%-a + Áfa mértékű platformhasználati díj kerül felszámításra
Hírlevél modul nettó 1.000 Ft/hó/Telephely

 

MODUL ELŐFIZETÉSEK JELLEMZŐI

NAPTÁR ÉS IDŐPONTFOGLALÓ MODUL

A modul segítségével lehetőség nyílik az Ügyfelek számára az Egészségügyi Szolgáltatók szabad időpontjainak online, időben azonnali foglalására.

SZÁMLÁZÁSI MODUL

A modul használatával a DrPort rendszer összes fizetési megoldása esetén (készpénzes fizetés, bankkártyás fizetés, egészségpénztári kártyás fizetés) előáll a szolgáltatásnyújtást követően a fizetési tranzakcióról olyan számla, mellyel a NAV online adatszolgáltatás is teljesül.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁS FIZETÉS MODUL

A modul lehetővé teszi az egészségpénztári kártya bankkártyához hasonló fizetési megoldásként való használatát. A fizetés internetes kapcsolaton keresztül valósul meg, eredményeként EDI számla kerül kiállításra az egészségpénztár részére.

Az egészségpénztári kártyás fizetési modul előfeltétele, hogy a DrPort Europe szolgáltatásait igénybe vevő Egészségügyi Szolgáltató szerződéses kapcsolatban legyen a DrPort Europe által szerződött egészségpénztárakkal.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS MODUL

A modul lehetővé teszi, hogy az Egészségügyi Szolgáltató Ügyfelei online bankkártyás tranzakcióval egyenlítsék ki a szolgáltatás ellenértékét. A modul használatának feltétele az Egészségügyi Szolgáltató és a bankkártyás fizetési modul szolgáltatója közötti szerződés létrejötte és a szerződésen szereplő SimplePay azonosító adatok (kereskedő azonosító és titkos kulcs) DrPort felületen, a Telephely profil oldalán történő rögzítése.

KIEMELÉS SZOLGÁLTATÁS MODUL

A modul segítségével a keresési lista elejére kerül a szolgáltatást igénybe vevő Egészségügyi Szolgáltató a teljes előfizetési hónapban. Jelenleg a szolgáltatás még nem elérhető.

HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS MODUL

A modul segítségével az Egészségügyi Szolgáltató hírlevelet küldhet a hozzá Hírlevélre feliratkozó Ügyfeleknek.

 

SZOLGÁLTATÁS MODULOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A Naptár és időpontfoglaló modul, a Számlázási modul és az Egészségpénztári kártyás fizetési szolgáltatás modul a DrPort Europe által nyújtott szolgáltatás alapja, mely modulok együttesen vehetők igénybe. A szerződés megkötésekor aktiválásra kerülnek, és külön nem mondhatóak le.

A DrPort Europe által nyújtott többi szolgáltatás modul külön-külön is igénybe vehető: aktiválható és inaktiválható az Egészégügyi Szolgáltató felhasználói fiókjában. Az egyes modulok aktiválása automatikusan teljesül. Az inaktiválás a DrPort Europe általi jóváhagyással teljesül.

 

NAPTÁR ÉS IDŐPONTFOGLALÓ MODUL ELSZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

 

–          A DrPort Europe a megvalósult sikeres foglalások után tranzakciós díjat számol fel.

–          Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendszer közvetítésével megvalósult Orvos-Ügyfél találkozókról készült, a DrPort Europe által minden hónapban megküldött kimutatást legkésőbb a kimutatás DrPort Europe általi megküldését követő 5 munkanapon belül ellenőrzi, és a nem megvalósult Orvos-Ügyfél találkozók megjelölésével DrPort Europe-nak visszaküldi.

–          DrPort Europe a Rendszeren keresztül érkező megkereséseket, és a létrejött találkozókat folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató a visszaküldött kimutatásban a DrPort Europe rendszereiben lévő információval ellentétesen nyilatkozik, úgy a DrPort Europe felkéri Egészségügyi Szolgáltatót, hogy az ellentmondás okáról 2 munkanapon belül nyilatkozzon. Amennyiben az eltérés oka nem kerül tisztázásra, úgy DrPort Europe jogosult a Rendszerben az általa megvalósultnak ítélt Orvos-Ügyfél találkozók után számlát kiállítani.

 

DÍJFIZETÉS

A DrPort Europe által nyújtott szolgáltatási modulok havi és tranzakciós díja miden esetben a tárgyhót követő hónapban fizetendő a DrPort Europe által kibocsátott számla alapján. A számla teljesítési határideje a számla kézhezvételétől számított 15. nap, kiegyenlítése a számlán megjelölt bankszámlára történő banki átutalással történik. Késedelmes számlafizetés következményeit az ÁSZF. 7.2-es pontja tartalmazza, mely végső esetben az Egészségügyi Szolgáltató DrPort Europe szolgáltatási rendszerében történő felfüggesztését is jelentheti.

A DrPort Europe a modulok aktiválásának hónapjára nem számol fel havidíjat, ugyanakkor az Egészségügyi Szolgáltató az inaktiválás hónapjában a teljes havi díjat köteles megfizetni, tekintettel arra, hogy az inaktiválás az inaktiválási kérelem hónapjának végével, a DrPort Europe általi jóváhagyással teljesül. A tranzakciós díjak minden esetben a tárgyhót követő hónapban kerülnek felszámításra.

 

[1] Sikeres foglalás: azon foglalások, melyek tekintetében a foglalás a DrPort Europe rendszerén keresztül érkezett, és a szolgáltatás pénzügyi teljesítése is megtörtént az egészségügyi szolgáltatónál. Azon foglalások után, melyet az egészségügyi szolgáltató/orvos saját maga vesz fel a naptárába, nem kerül felszámításra tranzakciós díj.

[2] Jelenleg ez a szolgáltatás még nem elérhető.