Süti preferenciák megváltoztatása

A DrPort Europe adatkezelési és sütikre vonatkozó tájékoztatója

  1. július 8-tól

 

Annak érdekében, hogy az Ügyfelek jobban megismerhessék a DrPort Europe, mint Adatkezelő által kezelt adatok körét, azok felhasználását, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, összeállítottuk a jelen adatkezelési és sütikre vonatkozó tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató vagy Adatkezelési Tájékoztató”). ADrPort Europe elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, legyen szó a DrPort Europe által bármely platformon nyújtott szolgáltatásról.

Jelen Tájékoztató a DrPort Europe Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. A DrPort Europe jogosult az ÁSZF módosítása részeként jelen Tájékoztatót az Ügyfelek tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A jelen Tájékoztatóban történt változásokról a DrPort Europe a szolgáltatás weboldalán, rendszerüzenetben és e-mailben adhat tájékoztatást a módosított Tájékoztató hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal. Ellenkező rendelkezés hiányában, a Tájékoztató minden új változata hatályon kívül helyezi az előző verziót, azonban a már folyamatban lévő adatkezelésekre csak jogszabályokkal összhangban alkalmazandó. A mindenkori Tájékoztató a DrPort Europe honlapján érhető el.

Tartalomjegyzék

1.      Általános adatok, az Adatkezelő elérhetőségei

2.      Alapfogalmak

3.      Adatkezelési tevékenységek

4.      Felhasználói fiók kezelése és törlése

5.      A Személyes Adatok címzettjei

6.      18 éven aluliak személyes adatainak kezelése

7.      Az Ügyfél (Érintett) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.      Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

9.      Jogérvényesítési lehetőségek

10.   Az adatok védelme

11.   A DrPort Europe sütikre vonatkozó tájékoztatója

1.       Általános adatok, az Adatkezelő elérhetőségei

  • Az Adatkezelő neve:     DrPort Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely:                          3100 Salgótarján, Kercseg út 29. fszt. 1.
  • Cégjegyzékszám:           12-09-011211
  • Adószám:                          26324357-2-12
  • Képviselő:                         Nagy Attila, ügyvezető
  • Webcím:                           https://drport.hu
  • Ügyfélszolgálat:             munkanapokon 8-16 óráig

o     E-mail:                      info@drport.hu

o     Tel.:                           06-20-438-1845

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő működik, mely segítséget nyújt az Ügyfeleknek az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeik megválaszolásában.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Hümpfner Ügyvédi Iroda

Székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 3. fszt. 1.

E-mail cím: dataprotection@healegal.com

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor az Adatkezelő képviselőjéhez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen Tájékoztató 9. pontjában leírtak szerint.

2.       Alapfogalmak

Adatállomány az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, illetve az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel
Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A jelen Tájékoztató alkalmazásában az Adatkezelő a DrPort Europe Kft.
Adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
Egészségpénztár Magánszemélyek által alapított egészségügyi célú nonprofit társulás. Tulajdonosai maguk a tagok, akik a befizetéseikből egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Egészségügyi Adat egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
Egészségügyi Szolgálatás Az Egészségügyi tv. 3. § e) pontjában meghatározott szolgáltatások
Egészségügyi Szolgáltató Az Egészségügyi tv. 3. § f) pontjában meghatározott szolgáltatók, amelyek az Adatkezelő honlapján ajánlatot jelenítenek meg. Az Egészségügyi Szolgáltatók listája az Adatkezelő honlapján érhető el.
Egészségügyi tv. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Érintett bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
Felhasználó a magánszemély Ügyfelek és az Egészségügyi Szolgáltató partnerek összessége
Harmadik személy az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez
Különleges Adat a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
Nyilvánosságra hozatal az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Személyes Adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Szerződés Az Ügyfél és az Adatkezelő között, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételére létrejött szerződés
Ügyfél Az Adatkezelő rendszerének egyik fő felhasználója, akinek lehetősége nyílik a drport.hu rendszerben regisztrált Egészségügyi Szolgáltatók különböző szempontok szerinti keresésére, adatlapjuk és a szabad időpontok megtekintésére, a drport.hu oldalon történő regisztrációra – ezáltal felhasználói fiókkal való rendelkezésre, a kiválasztott kezelésre online időpont foglalásra, fizetésre, szolgáltatás értékelésére és az elektronikus számlái kezelésére. A jelen Tájékoztató alkalmazásában Ügyfélnek tekintjük azokat az érintetteket is, akik az Adatkezelővel regisztráció nélkül kapcsolatba lépnek.

3.       Adatkezelési tevékenységek

3.1.   Regisztráció

Az Adatkezelő Ügyfelei felhasználói fiókot hoz(hat)nak létre a drport.hu weboldalon. A regisztrációval szerződés jön létre az Ügyfél és az Adatkezelő között. Az itt megadott adatokat az Adatkezelő az Ügyfél kérelme alapján felhasználhatja a fiók kezeléséhez, ami a jövőbeni foglalások egyszerűbbé és gördülékenyebbé tétele érdekében szükséges.

 

Az alábbiakban bemutatjuk a regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Felhasználói fiók létrehozása, szerződéskötés Név

E-mail cím (felhasználónév)

Jelszó

Titulus

Születési dátum

Születési hely

Telefonszám

Számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím)

Nem

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a felhasználói fiók törléséig

Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontja alapján tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a jelen pontban meghatározott személyes adatok köréből a név, e-mail cím, illetve jelszó szolgáltatása az Adatkezelő és az Ügyfél közötti szerződés megkötésének előfeltétele.

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: gyűjtés, rögzítés, tárolás, törlés, módosítás.

3.2.   Időpontfoglalás

Az Ügyfél időpontokat foglalhat (módosíthat, illetve törölhet) az Adatkezelő rendszerén keresztül az Egészségügyi Szolgáltatások igénybevételére az ÁSZF 10. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Az alábbiakban bemutatjuk az időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Szolgáltatásnyújtás Név

Születési Dátum

Nem

Telefonszám

E-mail cím

Foglalás időpontja (kezdete, vége)

Foglalás állapota

Fizetési mód

Ügyfél megjelent-e

Foglalás nyitvatartási időn belül van-e

Foglalással érintett Egészségügyi Szolgáltató

Az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételének helyszíne

Megjegyzés rovat tartalma

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) A Szerződés megszűnéséig (felhasználói fiók törléséig)
Szolgáltatásnyújtás Foglalás tárgyát képező Egészségügyi Szolgáltatás Az Ügyfél kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont) A Szerződés megszűnéséig (felhasználói fiók törléséig)

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy a foglalás tárgyát képező Egészségügyi Szolgáltatás Egészségügyi Adatnak minősül, így annak kezeléséhez az Ügyfelek kifejezett hozzájárulására van szükség.

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, tárolás, adattovábbítás. A jelen pontban rögzített személyes adatokat elérhetővé tesszük (továbbítjuk) az Egészségügyi Szolgáltatóknak annak érdekében, hogy az Egészségügyi Szolgáltató tudomást szerezzen az időpontfoglalásról és ezt követően nyújtani tudja az Egészségügyi Szolgáltatást.

3.3.   Kommunikáció

 

3.3.1.  Ügyfélszolgálat

Azzal, hogy az Ügyfél az Adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársával Személyes Adatokat közöl – akár telefonon, akár e-mail formájában – (mint például az időpontfoglalással kapcsolatos, felhasználói fiókjára vonatkozó vagy egyéb információk), lehetővé teszi, hogy a DrPort Europe segítséget nyújtson részére – legyen szó akár a felhasználói fiók kezeléséről, időpontfoglalásról vagy a legújabb ajánlatok elérhetőségéről.

Az Ügyfélszolgálati munkatársunkkal történt telefonos beszélgetést minőségbiztosítási okokból rögzíthetjük, melynek célja a felhasználói élmény javítása és az esetleges visszaélések megakadályozása/felderítése. A hangfelvételek rögzítése minden alkalommal az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján történik. A hangfelvételeket korlátozott ideig, de max. a felvételtől számított 30 napig őrizzük meg, ezt követően pedig véglegesen töröljük, kivéve, ha azok megőrzése törvényi kötelezettségünk (pl. visszaélések felderítése miatt és a jogérvényesítés időtartama alatt).

Az alábbiakban bemutatjuk az ügyfélszolgálat igénybevételével kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Tájékoztatás

Felhasználói élmény javítása

Esetleges visszaélések megakadályozása

Azonosításhoz szükséges Személyes Adatok (Név

E-mail cím

Születési dátum)

Ügyfél által közölt egyéb Személyes Adatok

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a hangfelvételtől számított 30. napig, e-mailes megkeresés esetén az e-mail kézhezvételétől számított 1 évig

 

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, tárolás, felhasználás.

 

3.3.2.  Hírlevél, marketing tevékenységek

A DrPort Europe az Ügyfél személyes adatait marketing jellegű tevékenységekhez is felhasznál(hat)ja, amennyiben az érintett ezt engedélyezi a hírlevélre történő feliratkozással, melyet a felhasználói fiókban tehet meg. Leiratkozás a levelezőlistáról: a hírlevélben látható „Leiratkozás” linkre kattintással, vagy a felhasználói fiókban a hírlevelekre vonatkozó beállítás módosításával.

A drport.hu által küldött hírlevelekből elsőként értesülhet legújabb kedvezményekről, újonnan csatlakozott Egészségügyi Szolgáltatókról, illetve akár személyre szabott ajánlatokra is szert tehet. Az Egészségügyi Szolgáltató által küldött hírlevelekből értesülhet újdonságokról, akciókról.

Az alábbiakban bemutatjuk a hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Tájékoztatás az Adatkezelő, illetve az Egészségügyi Szolgáltatók szolgáltatásaival kapcsolatos újdonságokról, változásokról, illetve kedvezményekről Név

E-mail cím

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

 

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, tárolás, felhasználás.

3.3.3.  Kapcsolattartás, rendszerüzenetek

 

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások rendes működésének biztosítása, illetve tájékoztatás nyújtása érdekében e-mailben, rendszerüzenettel, postán, telefonon vagy SMS-ben értesítéseket küldhet az Ügyfél részére. A korábbi rendszerüzenetek visszakereshetők a felhasználói fiókban. Az üzeneteket a későbbi félreértések elkerülése érdekében a drport.hu központi rendszerében – az Ügyfél ellenkező rendelkezése hiányában – a felhasználói fiókja végleges törléséig megőrizzük. A DrPort Europe üzenetet küldhet – többek között – sikeres regisztrációról, elfelejtett jelszóról, sikeres időpontfoglalásról, foglalás módosításáról, foglalás emlékeztetéséről, online fizetéshez szükséges elérésről, kiállított számláról, orvostól történő üzenet érkezéséről, hírlevélről, kérdőívről.

Az alábbiakban bemutatjuk a kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Szolgáltatás rendes működésének biztosítása

Tájékoztatás

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) A Szerződés megszűnéséig

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, tárolás, felhasználás.

 

3.4.   Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatás értékelése

A lefoglalt Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételét követően az Ügyfélnek lehetősége van értékelni az Egészségügyi Szolgáltatót és az általa nyújtott szolgáltatást. Az értékelés megtétele teljesen önkéntes, az Ügyfél szabadon dönthet arról, hogy a saját nevével, vagy anonim módon (név nélkül) szeretné, ha a DrPort Europe közzé tenné meglátásait.

Amennyiben az Ügyfél értékelést ad, azzal beleegyezik annak közzétételébe többek között a drport.hu felületen az adott Egészségügyi Szolgáltató profiloldalán és a közösségi média fiókjainkban. Értékelése segíti a többi Ügyfelünk választását az egyes Egészségügyi Szolgáltatások között.

Az alábbiakban bemutatjuk az Egészségügyi Szolgáltatók értékelésével kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Szolgáltatás értékelése Név (opcionális)

Egészségügyi Szolgáltató

Értékelés tartalma

Értékelés időpontja

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) A hozzájárulás visszavonásáig

 

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, tárolás, közlés hozzáférhetővé tétel útján.

3.5.   Fizetés, számlázás

 

Annak érdekében, hogy az Ügyfél a drport.hu rendszeren keresztül ki tudja fizetni az igénybe vett Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét, és az Egészségügyi Szolgáltató ki tudja állítani a számlát, az Ügyfél a regisztrációkor megadja a fizetéshez és a számlakiállításhoz szükséges adatait. Az Ügyfél felhasználói fiókjában bármikor megtekintheti a drport.hu oldalon keresztül korábban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások után kiállított számláit.

Az alábbiakban bemutatjuk a fizetéssel és számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Bankkártyás fizetés Név

E-mail

Telefonszám

Számlázási név

Számlázási cím

Fizetési mód

Igénybe vett szolgáltatás

Igénybe vett szolgáltatás ellenértéke

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) A fizetési művelet teljesítéséig
Számla kiállítása Név

E-mail

Telefonszám

Számlázási név

Számlázási cím

Fizetési mód

Bankkártya/EP kártya adatok

Igénybe vett szolgáltatás

Igénybe vett szolgáltatás ellenértéke

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Regisztráció/felhasználói fiók törléséig

 

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, tárolás, adattovábbítás.

 

3.6.    Szolgáltatásfejlesztés, biztonságos szolgáltatásnyújtás

 

A személyes adatokat anonimizált (deperszonalizált) módon elemzési célokból is felhasználhatja a DrPort Europe. Ezzel arra törekszik, hogy fejlessze szolgáltatásait és javítsa a felhasználói élményt, tesztelje a szolgáltatást és elhárítsa annak hibáit, valamint javítson az online folyamat minőségén és funkcióin.

Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a megbízható környezet megteremtése érdekében, valamint a csalások és egyéb illegális vagy nemkívánatos tevékenységek felderítése és megelőzése céljából is felhasználja a DrPort Europe. Hasonlóképpen a személyes adatokat biztonsági és kockázatértékelési célokra is használja, beleértve az Ügyfelek, az Egészségügyi Szolgáltatók és az időpontfoglalások hitelesítését is. Ilyen célokból egyes foglalások végrehajtását leállíthatja, vagy felfüggesztheti mindaddig, amíg a kiértékelést nem fejezi be.

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatásfejlesztéssel, illetve a biztonságos szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Szolgáltatás fejlesztése, felhasználói élmény növelése

 

Jogszabályba ütköző tevékenységek feltárása

Kockázatértékelés

Foglalásokkal kapcsolatos statisztikai adatok (pl. sikeres foglalások száma, aránya)

 

Értékelésekkel kapcsolatos statisztikai adatok

Jogos érdek (GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont) Az Adatkezelő szolgáltatásának megszűnéséig

 

A jelen pontban meghatározott jogos érdek az Adatkezelő saját szolgáltatásának fejlesztéséhez és a jogszabályba ütköző tevékenységek feltárásához fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, tagolás.

3.7.   Egészségügyi Szolgáltatók, illetve más szerződéses partnerek képviselői, kapcsolattartói adatainak kezelése

 

Az Adatkezelő a szerződéses partnerei (Egészségügyi Szolgáltatók, illetve más szolgáltatók) képviselőinek, kapcsolattartóinak, munkavállalóinak az adatait az alábbiak szerint kezeli:

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel,

kapcsolattartás

Szerződéskötés, szerződés teljesítése

Az Ügyfelek tájékoztatása az Adatkezelő rendszerében elérhető Egészségügyi Szolgáltatókról

Név

E-mail cím

Telefonszám

Törzsszám

Fénykép

Szakterületek

Bemutatkozás

Beszélt nyelvek

Számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím, adószám, bank neve, bankszámlaszám)

Szolgáltatás típusa és a hozzá kapcsolódó információk

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) Az Egészségügyi Szolgáltató és az Adatkezelő között fennálló szerződés megszűnéséig, szerződéskötés hiányában a kapcsolatfelvételtől számított 1 évig

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, felhasználás, közlés egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján (az Adatkezelő és partnerei honlapján való megjelenítése a személyes adatoknak). Ez utóbbi természetesen csak az Adatkezelővel szerződésben álló Egészségügyi Szolgáltatók képviselőire, munkavállalóira vonatkozik.

 

A jelen pontban meghatározott jogos érdek az Adatkezelőnek, illetve az Egészségügyi Szolgáltatónak a saját szolgáltatásuk nyújtásával, valamint a közöttük történő folyamatos kommunikációval kapcsolatos jogos érdek.

3.8.   Igényérvényesítés, hatósági adatszolgáltatás teljesítés

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő jogi igények érvényesítése céljából kezel adatokat, vagy hatósági határozat alapján köteles Személyes Adatot továbbítani a hatósági határozat kibocsátója részére.

Az alábbiakban bemutatjuk az igényérvényesítéssel, illetve a kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és a kezelt adatok körét:

 

Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Igényérvényesítés Név

Lakcím

Jogi igény érvényesítéséhez szükséges egyéb Személyes Adatok

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) Általános elévülési idő (5 év)
Adatszolgáltatás teljesítése Hatósági határozatban megjelölt Személyes Adatok Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) A hatósági határozatban megjelölt időtartamig, ennek hiányában a hatósági határozatban foglalt felhívás teljesítéséig

 

A jelen pontban meghatározott jogos érdek az Adatkezelőnek az igényérvényesítéshez, jogainak védelméhez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő által jelen pont szerinti adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési műveletek: rögzítés, rendszerezés, tagolás, adattovábbítás.

4.       Felhasználói fiók kezelése és törlése

Ha az Ügyfél felhasználói fiókot regisztrál, ott elmentheti személyes beállításait, megnézheti korábbi foglalásait és jövőbeli foglalásokat is megtervezhet és kezelhetFelhasználói fiókjában lévő adatait bármikor módosíthatja.

Felhasználói fiók törlése: A szerződés az Ügyfél részéről e-mail útján a felmondás közlését követő 3. munkanap végére felmondható és a 3. munkanap végéig minden, az Adatkezelő által tárolt adat a felmondási idő lejártával végleges törlésre kerül. Az Adatkezelő azonnali hatállyal, illetve 30 napos felmondási idővel mondhatja fel a szerződést és törli az Ügyfél Személyes Adatait.

5.       A Személyes Adatok címzettjei

5.1.   Szervezeten belüli hozzáférés

 

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokhoz az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai (az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) férhetnek hozzá.

 

5.2.   Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő jelenleg az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, azaz az Adatkezelő az alábbi személyek részére továbbíthatja a Személyes Adatokat:

 

Az informatikai rendszer üzemeltetője és fejlesztője: Eiron Kft. (székhely: 7030 Paks, Kápolna utca 442. hrsz., cégjegyzékszám: 17-09-010791, adószám: 25452590-2-17)

 

Landing oldal üzemeltetője és fejlesztője: WP Online Magyarország Kft. (székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. D. lház. 2. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-967529, adószám: 23480403-2-43)

Fizetéssel kapcsolatos szolgáltatók:

Bankkártyás fizetési szolgáltató (SimplePay): OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42, weboldal: https://simplepay.hu)

Elektronikus számlát kiállító szolgáltató: Net-Tech Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 16. 6. em. 18., cégjegyzékszám: 01-09-734001, adószám: 13414300-2-43)

E-mail és hírlevél szolgáltató: Mailgun Technologies, Inc. (cégjegyzékszám: 0802653513, székhely: 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, Amerikai Egyesült Államok, weboldal: https://www.mailgun.com)

SMS szolgáltató: Bip Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-947432, adószám: 22978851-2-41, székhely: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/b., weboldal: https://sms.bipkampany.hu)

Tárhelyszolgáltató: Microsoft Ireland Operations Ltd (székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Írország, weboldal: https://www.microsoft.com)

5.3.   Adattovábbítás harmadik személyek részére

 

Az időpontfoglaláshoz kapcsolódó Személyes Adatokat az Adatkezelő az időpontfoglaló rendszer működtetése céljából a Health Orientation Kft. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 18. 2. lház. VI. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-190873, adószám: 24120250-2-41, weboldal: https://hu.managedoc.com) részére továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Szerződés teljesítése.

Az időpontfoglaláshoz, illetve a fizetéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenységgel érintett Személyes Adatokat a Szerződés teljesítése céljából az Adatkezelő az Egészségügyi Szolgáltatók részére továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Szerződés teljesítése.

A fizetéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenységgel érintett Személyes Adatokat (jelen Tájékoztató 3.5. pontja szerint, az e-mail, telefonszám, bankkártya adatok kivételével) az Adatkezelő a Szerződés teljesítése céljából

–          OTP EP kártyás fizetés esetén az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., nyilvántartási szám: 01-04-0000237, weboldal: https://www.otpegeszsegpenztar.hu) és annak adatfeldolgozója az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-10-045076),

–          MKB EP kártyás fizetés esetén az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., nyilvántartási szám: 01-04-0000198, weboldal: https://www.mkbep.hu) és annak adatfeldolgozója a Card Consulting Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 52., cégjegyzékszám: 01-10-140853, adószám: 27953262-2-41, weboldal: http://cardco.hu)

–          és az említett egészségpénztárak adatfeldolgozója, az Egészségpénztári Elszámoló Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 4. em., cégjegyzékszám: 01-09-866820, adószám: 13663559-2-41, weboldal: https://www.e2k.hu) részére továbbítjuk. Az adattovábbítás jogalapja a Szerződés teljesítése.

A bankkártyás fizetéshez kapcsolódó Személyes Adatok közül a név, e-mail cím, telefonszám és számlázási cím Adatokat az Adatkezelő a bankkártyás fizetés lebonyolítása céljából az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42, weboldal: https://simplepay.hu/) részére továbbítja.

5.4.   Harmadik országba történő adattovábbítás

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen 5. pont szerinti adattovábbítás a Mailgun Technologies, Inc., illetve a Microsoft Ireland Operations Ltd. esetén harmadik országba – az Amerikai Egyesült Államokba – történő adattovábbítást jelenthet. Az adattovábbítás a GDPR 46. cikk [megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások] (2) bek. c) pontja alapján történik, mivel a Mailgun Technologies, Inc., illetve a Microsoft Ireland Operations Ltd. vállalja a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések alkalmazását. Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy a jelen 5. pontban felsorolt más szolgáltatók esetében nem történik harmadik országba történő adattovábbítás.

6.       18 éven aluliak személyes adatainak kezelése

Eltérő tájékoztatás hiányában a DrPort Europe szolgáltatásait csak 18 éven felüliek vehetik igénybe.

7.       Az Ügyfél (Érintett) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ügyfél a jelen Tájékoztatóban leírt adatkezeléssel összefüggésben a GDPR III. fejezetében foglalt jogokat érvényesítheti az alábbiak szerint:

Hozzájárulás visszavonása

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, anélkül, hogy ez az Ügyfélre nézve bármilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséggel járna. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonásáig terjedő adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, a személyes adatok forrására vonatkozó adatok stb.). Az Ügyfél továbbá másolatot kérhet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról.

Helyesbítés joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, ill. kiegészítését kérje.

Törléshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az általa kezelt személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

–       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–       az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–       az Ügyfél tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

–       a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–       a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési jog ugyanakkor nem korlátlan, azt a vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok előírásai korlátozhatják.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának a kérésére:

–       az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–       az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását kéri;

–       az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–       az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozását követően a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfelek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Ügyfélnek joga van arra is, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adataikat elektronikus úton megkapják, és azokat más adatkezelőnek továbbítsák.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfélnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a tiltakozás tárgyát képező adatok közvetlen üzletszerzés érdekében a továbbiakban nem kezelhetők.

Panaszaival kapcsolatos ügyekben az Ügyfélnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál bejelentést tenni.

8.       Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és az Ügyfelek által előterjesztett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet.

Az Adatkezelő az Ügyfél részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  1. a)            észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  2. b)           megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Ügyfél személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

9.       Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor az Adatkezelő képviselőjéhez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségen.

Az Adatkezelő a beérkező kérelmeket a jelen Tájékoztató 8. pontjában meghatározott módon és határidőben köteles megválaszolni.

Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. A NAIH elérhetőségei, a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9., illetve 1363 Budapest, Pf. 9. Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: http://www.naih.hu

10.   Az adatok védelme

Az Adatkezelő a munkaszervezetén belül biztosítja, hogy a Személyes Adatokhoz kizárólag az arra jogosult munkavállalói férhessenek hozzá. A Személyes Adatokat tartalmazó hardverek jelszóval vannak levédve.

Az Adatkezelő a statisztikai célú adatkezelések tekintetében továbbá biztosítja, hogy a felhasznált adatok harmadik személyek számára ne legyenek azonosíthatók.

11.   A DrPort Europe sütikre vonatkozó tájékoztatója

Amikor az Ügyfél az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat használja kényelmének biztosítása érdekében, valamint, hogy fejleszthessük szolgáltatásainkat, úgynevezett sütiket (angolul: cookie) alkalmaz(hat)unk. Jelen sütikre vonatkozó tájékoztató célja, hogy

–       Bemutassuk, mik pontosan a sütik és miért szükségesek?

–       Mire használjuk őket?

–       Mik a lehetőségei a sütikkel kapcsolatban?

–       Amennyiben további kérdése lenne, kihez fordulhat.

11.1.     Mi az a süti (cookie)?

A (http)-süti egy kisméretű adatcsomag, melyet azon webhely küld az Ügyfél számítógépének, melyet felkeresett. A süti célja, hogy könnyítse a kommunikációt az Ügyfél gépe és az adott weboldal között, és kizárólag az Ügyfél számítógépén kerül tárolásra. A sütik segítenek például abban, hogy

–       biztonságosan jelentkezhessen be a drport.hu oldalon lévő fiókjába,

–       a rendszer megjegyezze bejelentkezési adatait,

–       megjegyezze a feladatok, tranzakciók folyamatának státuszát,

–       statisztikai célú webanalitikai mérések készülhessenek,

–       a DrPort Europe az Ügyfelek oldalhasználatát elemezze annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jeleníthessen meg.

11.1.1  A sütik típusai

Ideiglenes vagy munkamenet süti (sesssion cookie)

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Állandó vagy mentett süti

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Közvetlen és közvetett sütik

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, közvetlen sütiről beszélhetünk, míg, ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső vagy közvetett sütiről van szó.

Ennek megfelelően az Adatkezelő által alkalmazott sütik közvetlen sütik, azonban egyes esetekben lehetővé tehetjük más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a drport.hu weboldalán és alkalmazásain keresztül (közvetett sütik).

11.2.    Hogyan használjuk a sütiket?

Sütiket különböző célokra használja a DrPort Europe. Segítségükkel azonosíthatja az Ügyfelet, amikor egy weboldalunk különböző aloldalait, más weboldalakat vagy alkalmazást nyit meg. Az információk típusai, amelyeket sütiken keresztül gyűjt, lefedik

–       az IP címet;

–       eszközazonosítókat;

–       a megtekintett oldalakat;

–       a használt böngésző típusát; a böngészési információkat;

–       a használt operációs rendszert; az internetszolgáltatót; időbélyeget;

–       azt, hogy az Ügyfél válaszolt-e egy hirdetésre;

–       a hivatkozási URL-t; a weboldalon / alkalmazásokban használt funkciókat vagy az ott elvégzett tevékenységeket.

Weboldalunkon és alkalmazásainkban különböző célokból használunk sütiket:

11.2.1  Szükséges sütik:

Szeretnénk látogatóinknak egy modern, ugyanakkor felhasználóbarát weboldalt és alkalmazást biztosítani, mely automatikusan igazodik az igényeikhez. Ezért (technikai) sütiket használunk, melyek a weboldal megjelenítését, az oldal helyes működését, a felhasználói fiók létrehozását, a bejelentkezést, valamint az Egészségügyi Szolgáltatásokra érkezett időpontfoglalások kezelését szolgálják. Ezek a sütik feltétlenül szükségesek weboldalunk megfelelő működéséhez.

 

Az Adatkezelő az alábbi szükséges sütiket alkalmazza:

XSRF-forgery: megakadályozza, hogy az Adatkezelő honlapján kívüli honlapok felhasználják az Adatkezelő honlapján megjelenő tartalmat. Állandó süti, amelynek nincsen lejárata.

AspNetCore.Antiforgery, AspNetCore.Identity.Application: az Ügyfél azonosítását, illetve annak védelmét biztosítja. Az AspNetCore.Antiforgery állandó süti, melynek nincsen lejárata. Az AspNetCore.Identity.Application szintén állandó süti, amely két hétig kerül tárolásra az Ügyfél eszközén, de minden belépés alkalmával újra megújul.

A szükséges sütik kezelésének célja a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása, jogalapja pedig az Adatkezelő jogos érdeke, mivel ezek nélkül a honlap nem működne megfelelően.

11.2.2  Funkcionális sütik:

A funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg preferenciáit, valamint biztosítjuk, hogy hatékonyan használhassa weboldalunkat. Amikor a drport.hu weboldalt és alkalmazásait használja egészségügyi szolgáltatások keresésére, például ezen sütik emlékeznek a korábbi keresések eredményeire és az Ügyfél által korábban megtekintett Egészségügyi Szolgáltatókra. Ilyen sütiket használhatunk a regisztrációs adatai megjegyzéséhez, hogy ne kelljen mindig újra begépelni az adatait, amikor meglátogatja az oldalunkat. Ezek a funkcionális sütik nem feltétlenül szükségesek weboldalunk, vagy az alkalmazások működéséhez, ám kétségtelenül javítják a felhasználói élményt.

Az Adatkezelő jelenleg az alábbi funkcionális süti(ke)t alkalmazza:

Marketing_cookies, mandatory_cookies: megjegyzi az Ügyfél marketing sütikkel kapcsolatos beállításait. Ez a süti 6 hónapos élettartammal keletkezik.

A fenti süti kezelésének a jogalapja az Adatkezelőnek a honlap használati élményének növeléséhez fűződő jogos érdeke.

11.2.3  Statisztikai sütik:

A statisztikai sütik a látogatók honlaphasználati szokásait elemzik (pl. hova kattintott az Ügyfél a honlapon, mennyi időt töltött a honlapon, milyen forgalma volt a honlapnak) és azokból állítanak össze kimutatásokat az Adatkezelő részére.

 

Az Adatkezelő az alábbi, harmadik féltől származó statisztikai süti(ke)t alkalmazhatja:

 

Google Analytics statisztikai célú sütije: a Google, Inc (székhely: Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) által alkalmazott süti, mely a fentiekkel összhangban a látogatók honlaphasználati szokásait elemzi és anonim elemzéseket készít az Adatkezelő részére.

 

A statisztikai sütik alkalmazásának jogalapja az Adatkezelőnek a honlap fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke.

11.2.4  Marketing sütik:

Marketing sütiket azért használunk, hogy személyre szabott reklámokat mutathassunk látogatóinknak nemcsak a saját, hanem más weboldalakon is. Ez az ún. “újramegkeresés”, mely a böngészési előzményeken az Ügyfél által keresett Egészségügyi Szolgáltatókon, valamint a megtekintett egészségügyi szolgáltatásokon alapszik.

 

Az Adatkezelő az alábbi, harmadik féltől származó marketing sütiket alkalmazhatja:

Google Ads (korábban Google AdWords): a Google, Inc által alkalmazott süti. A Google Ads szolgáltatás az Adatkezelő hirdetéseit jeleníti meg az Ügyfelek számára, amikor azok az Egészségügyi Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra keresnek rá. Amennyiben egy Ügyfél a Google Adatkezelővel kapcsolatos hirdetésére rákattint, úgy a Google közvetlen személyazonosításra nem alkalmas sütit helyez el az Ügyfél által használt eszközön, amely segít abban, hogy az Ügyfeleket az Adatkezelő személyre szabott hirdetésekkel érje el a Google Display hálózatba tartozó honlapokon.

Google DoubleClick: a Google, Inc. által alkalmazott süti, az Ügyfelek honlaphasználati szokásainak elemzésével célzott hirdetéseket jelenít meg az Ügyfelek számára.

Facebook Pixel: a Facebook Ireland Limited (székhely: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) által alkalmazott süti, mely az Ügyfelek honlaphasználati szokásait elemzi, méri a hirdetések hatékonyságát és személyre szabott hirdetéseket jelenít meg az Ügyfelek számára Facebook csoporthoz tartozó oldalakon (pl. Instagram-on).

Taboola: Taboola, Inc. (székhely: 16 Madison Square West, 7th Floor, New York, New York 10010, Amerikai Egyesült Államok) által alkalmazott süti, mely az Ügyfelek honlaphasználati szokásainak elemzése útján célzott hirdetéseket jelenít meg az Ügyfelek számára.

Adverticum AdServer: az Adverticum Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.) által alkalmazott, hirdetések hatékonyságát mérő süti, mely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen arról, hogy egy hirdetést hányan látogattak meg.

A marketing sütik kezelésének jogalapja az Ügyfél hozzájárulása, célja pedig az Adatkezelő hirdetési hatékonyságának növelése, az Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése.

11.3.    Mik az Ügyfél lehetőségei a sütikkel kapcsolatban?

A következő oldalakon található több információ a sütikről, valamint arról, hogy hogyan lehet azokat kezelni vagy letörölni:

A Safari, Firefox, Chrome vagy egyéb böngészők beállításaiban meghatározható, mely sütik kerülnek elfogadásra és melyek nem. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. Az adott böngésző “Segítség” funkciójával gyorsan megtalálható a beállítás helye.

11.4.    További kérdés esetén

Ha a jelen Sütikre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdés adódna, a DrPort Europe Ügyfélszolgálata a következő csatornákon érhető el:

Akonáhle vedec objavil citlivú oblasť vo vnútri vagíny, ktorá sa nachádza na prednej stene vo vzdialenosti asi 7 cm od vchodu. Dnes je táto oblasť viagra tabletky ako bod G, ale v štyridsiatych rokoch 20. storočia výskumný pracovník ani nepoznal svoje meno, jednoducho píše: „Hlavná erotická zóna je možno ešte dôležitejšia ako klitoris“. Graphenberg predovšetkým prekvapil, že pri stimulácii tejto oblasti žena nedosiahla iba orgazmus, ale tiež ejakulovala.

https://www.postershop-france.com/quello-che-gli-uomini-vogliono-dire-alle-donne-ma/